Om hästen

Hästens beteende

Hästens beteende

Hästens beteende har utvecklats för att passa ett gräsätande flocklevande bytesdjur i ett stäpplandskap. Detta innebär att sinnesorgan och beteende är anpassat till hög vaksamhet, snabb flykt och nära sociala relationer.

Att ha möjlighet att hålla uppsikt över sin omgivning och att röra sig fritt tillsammans med andra hästar är därför mycket viktigt för hästens känsla av kontroll över sin miljö. Brist på kontroll och förutsägbarhet leder ofta till stress och oro. Av denna anledning är rutiner viktiga för att hästen ska känna sig trygg.

Vissa beteenden är dessutom av så stor betydelse för hästens välfärd att de kallas för beteendebehov.

hästar-leker-i-hage-biter-på-täcken-socialt-behov-viktigt

Att hästen får utlopp för sina naturliga behov är en förutsättning för dess välmående. Socialt umgänge med andra hästar är ett av hästens viktiga behov. Foto: Lisa Chröisty

Beteendebehov

I huvudsak handlar hästars beteendebehov om beteenden som relaterar till födosök, rörelse, vila och socialt umgänge.

Utveckling och avel har inte påverkat dessa grundläggande beteendebehov nämnvärt utan de är fortfarande viktiga för alla hästar som finns idag, oavsett hästras eller användningsområde. Om hästen inte får utlopp för dessa behov är risken stor att den utvecklar beteendestörningar i form av till exempel vävning, krubbitning, box eller hagvandring, aggressivitet, apati med mera.

bete-hästar-beteende-födosök

Att söka föda är ett starkt beteendebehov hos hästen. Foto: Carin Wrange

Hästens behov av föda

Hästen är en utpräglad gräsätare som under lång tid anpassats till att söka föda och beta på stora och öppna gräsbevuxna marker. Om hästen ges möjlighet så ägnas omkring 16-19 timmar per dygn till att söka efter föda och äta.

Eftersom hästen är utvecklad för en miljö där den ständigt måste vara beredd på flykt har den utvecklat en förhållandevis liten magsäck som gräset passerar ganska snabbt igenom vidare ut i tarmsystemet.

Denna anpassning till kontinuerligt ätande har i sin tur resulterat i att hästen har en ständig produktion av magsaft i sin magsäck. Om ätuppehållen blir för långa och magsäcken töms på sitt innehåll kan detta leda till att syran i magsaften ger skador på magslemhinnan.

Att hästen har något att tugga på under hela dygnet är därför viktigt både ur beteendesynpunkt och ur fysiologisk synpunkt. Halm som strö, grovfoderautomater som ger en extra giva under natten eller fri tillgång på grovfoder kan vara sätt att tillgodose hästens tugg och födosöksbehov.

⇨ Vet du vilka grovfoder det är bra att utfodra din häst med? Läs om det här!

Hästens behov av rörelse

Under tiden som hästen letar efter föda rör den sig många kilometer varje dag. Om man dessutom räknar in de sträckor hästen rör sig för att dricka och ta skydd har man sett att vilda hästar kan gå uppemot 80 km per dag. Mestadels handlar det om att hästen skrittar men vanligtvis har hästen en mer aktiv period varje dag på ca 10-15 minuter då den travar och galopperar, ofta tillsammans med andra hästar i flocken.

Daglig utevistelse under många timmar per dag, i en tillräckligt stor inhägnad som ger hästen möjlighet att röra sig fritt i alla sina gångarter tillsammans med andra hästar, är en god grund för att tillgodose hästens rörelsebehov. Att rida ut tillsammans är också ett sätt att ge hästen möjlighet att få röra sig friare än på ridbanan, på varierande underlag och över större områden.

hästar-på-uteritt-tillsammans-ridning-på-åker-med-ridskolehästar-uppskattas-som-bra-för-hästens-beteende

Förutom att låta hästarna gå i flock i hage är även uteritter med andra hästar ett bra sätt att låta hästen få röra sig i gemenskap. Foto: Lisa Chröisty

Hästens vila och sömn

En vuxen häst sover mellan 3-5 timmar per dygn uppdelat på korta sömnperioder om cirka 15 minuter spridda över hela dygnet. Utöver sömnen står hästen och dåsar ytterligare ett par timmar per dygn, ofta vilandes på ett bakben. Sömnen delas in i REM-sömn (REM står för rapid eye movements) och NREM-sömn (non-REM ).

Hästen kan sova både stående och liggandes men REM-sömnen kräver att hästen kan slappna av helt och ligga ner med stöd för huvudet. Hästens totala sömntid per dygn påverkas av ålder, hur mycket hästen tränas och så vidare, men även av yttre faktorer som om hästen känner sig trygg, om hästen hålls på stall eller på bete och ströbäddens egenskaper.
Hästen kan också minska på sovtiden om den behöver ägna mycket tid åt födosök eller hålla sig undan från till exempel sol, värme eller insekter. En torr och ren liggplats som är tillräckligt rymlig för att hästen ska kunna sträcka ut sig i sin fulla längd är viktigt för att hästen ska kunna få sitt sömnbehov tillgodosett.

Hästens sociala liv

Att hästen är ett flocklevande djur innebär att många av de beteenden som hästen använt för att överleva i det vilda bygger på att flocken hjälps åt att upptäcka faror och försvara sig mot dem.

Hästar anpassar därför ofta sina beteenden till vad de andra i flocken gör – sover, äter, dricker, förflyttar sig etc. Om en häst uppmärksammar en fara i omgivningen varnar den och övriga hästar reagerar på samma sätt som den första hästen. Flocken är en stor trygghet för hästen. Det är därför inte så underligt hästar kan ha svårt att bli lämnade ensamma i stallet eller hagen, att gå ifrån stallbacken eller att gå in ensam i en transport.

hastens-beteende-1-900x600

Hästar får starka band till varandra. Att putsa på sin kompis stärker relationen. Foto: Carin Wrange

Hästen bildar starka band till andra hästar och känner sig tryggast i en stabil grupp. Hästen kommunicerar med alla sina sinnen och den fysiska kontakten med andra hästar är viktig för sammanhållningen.
En av de aktiviteter som stärker sammanhållningen mellan hästar i flocken är att de putsar/kliar varandra runt manken och nedre delen av halsen och mankammen. Putsningen stärker relationen mellan hästar och har en positiv fysiologisk effekt då den ökar utsöndringen av hormonet oxytocin som verkar lugnande och sänker hjärtfrekvensen.

Att gå i hage eller lösdrift tillsammans med andra hästar – samt att hästen vid installning är inom räckhåll för kontakt med andra hästar, är därför viktigt för att tillgodose hästens sociala behov.

Läs mer:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik. Publicerat 2019-04-22.

Hästars beteende vid grupphållning

Hästar bör hållas i grupp när de går i rasthage eller på bete. Interaktionen med andra hästar har stor betydelse för utvecklingen av socialt beteende.

hästens-sociala-beteende-är-viktigt-för-dess-välmående-som-att-gå-i-hage-och-klia-med-andra-hästar

Hästar i grupp tränar sin sociala förmåga. Foto: Lisa Chröisty

Risken för skador vid hållning av flera hästar i samma hage är inte lika stor som många hästägare tror. Det visar forskaren Elke Hartmann i en avhandling vid SLU. I fyra olika studier har hon studerat hur hästar i olika åldrar har interagerat med varandra när de hålls i hage eller bredvid varandra i stall.

Hon har även studerat vilka risker det innebär för människor att hantera hästar som hålls i grupp samt de risker som finns att hästarna skadar varandra.

elke-hartmann-forskare-vid-slu

– Även om förhållandena för hästskötsel har förbättrats de senaste decennierna är det fortfarande många hästar som inte lever ett socialt liv, huvudsakligen på grund av ägarnas oro inför grupphållning, säger Elke Hartmann.

Hur stor är skaderisken?

Hur hästar ska hållas för ett optimalt liv är ett ämne som det tidigare inte har forskats mycket om. Däremot finns det ett stort antal vetenskapliga studier om förhållandena för andra djurslag som nötkreatur, svin och fjäderfä.

Elke Hartmann anser att mer forskning inom området är efterlängtad för att öka kunskapen om hästars beteende när obekanta individer möter varandra. Hur stor är egentligen risken för bett och sparkar mellan hästarna?

–Jag har försökt identifiera metoder som kan minska aggressiva interaktioner när man för samman obekanta hästar. Många hästägare hävdar att skaderisken är hög just i den situationen och att det är orsaken till att de undviker att släppa sina hästar i grupp. Exempel på en sådan metod är att placera okända hästar i boxar bredvid varandra för att bekanta sig innan de sedan släpps lösa med varandra i en paddock. Elke Hartmann provade metoden på såväl unga som äldre hästar.

Få skador på hästarna

Hon undersökte även hur hästarna interagerade med varandra när obekanta individer möttes direkt i paddocken utan föregående kontakt i stallmiljön, samt när två sedan tidigare bekanta hästar tillsammans mötte en för dem okänd häst.

elke-hartmann-forskare-slu-häst

–Trots att vi studerade ett stort antal hästar, totalt 106 möten, var det sällsynt med skador på hästarna. Bara en lättare skada noterades varför man kan konstatera att den omedelbara skaderisken tycks vara överskattad. Det bör dock påpekas att alla hästar var oskodda. 

Foto: Tina Hedlund

Elke Hartmann har också studerat riskerna för människor som hanterar hästar i grupp, till exempel vad som händer när man tar ut en av individerna ur flocken. Hon studerade reaktionen när såväl en enda häst som när två hästar samtidigt leddes bort från gruppen. Det visade sig att flocken var mindre intresserad av att följa med till grinden när bara en häst gick iväg jämfört med när två av de fyra hästarna i gruppen togs ut, vilket gav en säkrare miljö för den person hanterade den häst som togs ut ensam.

–Då det kan vara svårt att få en häst att lämna flocken är det viktigt att träna den på rätt sätt för att den ska känna sig trygg och våga lämna sina kompisar, säger Elke Hartmann.

Text: Carin Wrange,  redaktör HästSverige med faktagranskning av Elke Hartmann 2011-09-21. Senast uppdaterad 2019-04-22.