Sjukdomar & skador

Skadad eller sjuk häst

Skadad eller sjuk häst

Din häst är sjuk eller skadad och du behöver ringa till veterinär. I alla stall bör det finnas en lista på veterinärer eller veterinärkliniker i din närhet som du kan kontakta. Även en stallpärm med uppgifter om varje häst är bra att ha i stallet. En kort sammanfattning av sidans information finns här

Hitta på sidan

Skadad eller sjuk häst - vad gör du?

Om skadan eller sjukdomen är akut kan och bör du ringa veterinär dygnet runt. Är det inte en akut situation är det bäst att ringa dagtid, helst under telefontid.

Veterinären vill ofta ha reda på om hästen är vaccinerad mot influensa och stelkramp och om den är avmaskad eller nyskodd med mera. Försök att för veterinären beskriva på vilket sätt och hur länge hästen varit sjuk eller skadad. Bra är också att veta om hästen haft liknande problem tidigare.

Innan du ringer är det viktigt att ta tempen på hästen,vilken kroppstemperatur den har kan ge signaler om tillståndet. Hästens temperatur tas med termometer i hästens ändtarmsöppning, precis som på människa. Normaltemperatur är 37,2 – 38,2 grader, något högre hos föl. En hästs temperatur varierar väldigt litet, därför kan det vara bra att tempa hästen några morgnar, så att man får reda på hästens normala temperatur.

När det gäller sårskador vill veterinären gärna ha besked om skadans läge och storlek. Andra frågor är: Hur beter sig hästen? Hur rör den sig?
Var också beredd på att svara på om hästen äter och dricker normalt och om urin- och träckavgång sker normalt.

Det är många saker att hålla reda på, men tillsammans hjälper de veterinären att göra en första bedömning av fallet.

Minneslista inför veterinärbesök

När hästen är sjuk eller skadad blir man ofta så orolig att man glömmer bort de allra enklaste saker – här kan du se en minneslista inför veterinärens besök.

I stallet skall telefonnumret till hästarnas ägare, deras veterinär och hovslagare finnas anslaget. När en häst blir plötsligt sjuk måste man ju kunna meddela ägaren och också kontakta veterinären.

Om man inte har det uppskrivet finns veterinärens telefonnummer i yrkesdelen (”gula sidorna”) av telefonkatalogen under ”veterinärer”. Ring veterinären på telefontiden, då får man lättast kontakt. På övriga tider kan man naturligtvis alltid ringa om brådskande fall.

Stallpärm med viktig information

En sak som är bra att ha i varje stall är en ”stallpärm” där uppgifter om varje häst kan samlas. Klicka här för att se en mall som kan användas i stallpärm.

Även hästens pass är ett viktigt dokument att visa upp vid eventuellt veterinärbesök eller resa till klinik. Jordbruksverket har utfärdat regler för hantering av pass, bland annat att passet ska finnas hos den person som hästen är uppstallad hos. Läs mer om vad som gäller för hästens pass.

Vad säger djurskyddslagen?

Handläggande av kronisk sjuka, kroniskt halta eller allvarligt akut skadade hästar

Det är varje hästägares ansvar att väl vårda sin häst och skydda den från lidande. Kontrollen av djurskyddslagen sköts i första hand av länsstyrelsen, vid behov med handräckning av polisen.

Det är i detta sammanhang viktigt att veta att skyddet avseende äganderätten är reglerad såväl i svensk grundlag som i Europakonventionen, en lagstiftning som hierarkiskt står över djurskyddslagen. Det är därför endast i nödsituationer som man som veterinär kan bortse från skyddet gällande äganderätten.

En individuell bedömning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet ska ske i varje enskilt fall med hänsyn taget till alla faktorer som påverkar hästens välbefinnande. En riktlinje för vad som kan anses vara acceptabelt för hästar med bestående hälta är en grad i skritt och två grader i trav (enligt etikmöte, Sund 1991).

Då veterinär träffar på en häst som är så allvarligt sjuk eller så allvarligt skadad att hästen av djurskyddsskäl bör avlivas är det veterinärens plikt att se till att detta snarast sker. Om det gäller en kroniskt sjuk häst ska djurägaren informeras och göras delaktig i beslutet. Är situationen inte akut ska djurägaren få ett åläggande från länsstyrelsen innan avlivning kan bli aktuellt.

Vid bedömningen av hästen ska hänsyn tas till allmäntillstånd, sjukdomsorsak, prognos och graden av lidande. Akuta skador där omedelbar avlivning kan bli aktuellt kan till exempel vara en diagnostiserad, icke operabel fraktur med erfarenhetsmässigt hopplös prognos eller skador i samband med en trafikolycka.

Det är viktigt att så långt möjligt hantera dessa fall den korrekta vägen med hänsyn till djurägaren. Denne ska informeras och helst göras delaktig i beslutet. Skulle detta vara omöjligt av något skäl, till exempel om ett mycket brådskande beslut måste tas och ägaren inte är anträffbar, ska länsstyrelsen och/eller polis kontaktas innan avlivning sker. Endast i yttersta undantag kan veterinär avliva en häst utan att här nämnda kontakter tagits.

Läs mer om Hästsektionens normgrupp här

Kort sammanfattat

  • Vid sjukdom eller skada, kontakta veterinär och ha en lista med kontaktuppgifter tillgänglig i stallet
  • Förbered inför veterinärbesöket genom att möta hästens temperatur och notera symptom
  • Ha en stallpärm med viktig information om varje häst
  • Veterinär kan behöva detaljer om hästens vaccinationer, avmaskning och skoning
  • Djurskyddslagen kräver att hästägare skyddar sina djur från lidande och agerar vid allvarliga skador eller sjukdomar
Qualisys cameras used with QHorse software at Ultuna in Uppsala, Sweden 2016.

Läs mer hos HästSverige:

Tips på vidare läsning:

Sårskador hos häst
Olika typer av sår
Sårbehandling
Sövning av häst
Bandagering och eftervård
Första hjälpen i stallet – checklista
Häst i nöd – broschyr från Distriktsveterinärerna
Hästens pass