Utfodring och miljö

Bete och betesvård

Bete och betesvård

De flesta hästar mår bra av att gå på bete en period under sommaren och leva mer naturligt; gå i flock, söka sin föda och röra sig och vila obehindrat. En häst på bete under sommaren har samma behov som under vinterhalvåret, vilka du som hästägare behöver säkerställa uppfylls. Det är därför inte ’bara att släppa ut hästen’ och sedan låta den vara. Istället finns en drös viktiga punkter att ta hänsyn till. 

En kort sammanfattning av sidans information finns här.

Hitta på sidan

Inför betet

Träckprov och eventuell avmaskning

Om hästen behöver avmaskas mot parasiter ska det göras tre dagar innan den släpps ut på ett nytt bete. Förekomst av parasiter kontrolleras i god tid innan genom träckprov som ger besked om hästen har parasiter, i så fall vilka och i vilken mängd. Avmaska aldrig ”för säkerhets skull”, det ökar bara risken för resistens för avmaskningsmedel.

Se upp för giftiga växter

På vallar och beten kan det förekomma ett antal växter som av olika anledningar är olämpliga i vallar och beten. Vissa växter är direkt skadliga för hästar och andra djur och kan orsaka allvarliga förgiftningar samt även dödsfall redan i små mängder, som till exempel idegran, korsört, odört, sprängört, stånds och örnbräken. Läs på hur de ser ut och var de oftast växer, samt hur de ska bekämpas.

Staket och elektricitet

Betet måste omges av ett bra staket som bör kontrolleras med jämna mellanrum. Staketet kan byggas av olika material men vanligast är stolp av trä, plast eller metall samt elrep eller band. Se till att det finns elektricitet i tråden så hästarna inte frestas att ta sig ut. Det är inte tillåtet att hålla hästar där staketet utgörs av taggtrådsstängsel, det blev förbjudet 1 januari 2010.

Kom ihåg! Sedan 2010 är taggtrådsstängsel förbjudet till hästar. Foto: Lisa Chröisty

Läs mer:

Skötsel av häst på bete

Daglig visitering och fästingkoll

Under betet finns en ökad risk för skador. Det är därför viktigt att varje dag (är reglerat i djurskyddslagen) visitera varje häst som går på bete för att tidigt upptäcka sår eller andra skador.

Även fästingar bör man hålla efter hos beteshästarna, för att minska risken för fästingburna sjukdomar. Om någon häst skadas så illa att den behöver veterinärvård är det viktigt att det finns möjlighet att binda upp den eller ställa in i box för omvårdnad.

Om du lämnar bort din häst på bete är det viktigt att hästen blir omskött och visiterad varje dag. Ta reda på vad som gäller på betet för just det bete du väljer åt din häst.

Insekter och skydd

Under sommarens bete kommer hästen att utsättas för insekter. Hur mycket och vilka arter beror främst på var betet finns. Är det omgärdat av skog brukar insektstrycket vara högre. På mer öppna platser där det också blåser mer minskar frekvensen. En del hästar är mer besvärade än andra av insekter. Använd skydd för ögon och huvud om hästen besväras. I vissa fall behövs även täcken som skydd.


En del hästar drabbas hårt av insekter och kan utveckla eksem och/eller allergi. Se till att hästarna på bete skyddas mot insekter utifrån behov. Foto: Lisa Chröisty

Läs mer:

Vatten, salt och mineraler

Vatten, salt och mineraler

På  betet ska hästarna erbjudas vatten av bra hygienisk kvalitet (dricksvattenkvalitet), salt och gärna mineraler.

Läs mer:

Näringsvärde och tillväxt i betet

Näringsvärdet varierar

I regel erbjuder betet en rik växtlighet i maj och juni. Under högsommaren i juli och början av augusti kan det ofta bli brist på bete och hästarna får vandra mycket för att kunna äta tillräckligt mycket.

Hästar betar många timmar per dag. Beroende på tillgång kan det variera mellan 14-18 timmar. Hästar betar i regel väldigt selektivt och vandrar mycket, vilket innebär att de trampar ner delar av markerna. De undviker dessutom att beta där de bajsar, där bildas så kallade ’rator’, vilket faktiskt är hästens naturliga sätt att skydda sig mot parasitinfektioner.

Naturbetet oftast magrare

Det är viktigt att betet räcker till alla hästar under hela säsongen. Hur mycket det växer beror på om det är ett naturbete eller kulturbete som hästarna erbjuds samt om de regnar i tillräcklig mängd. Med naturbete menas ängsmark där gräs, örter, träd och buskar finns. I regel är naturbetet magrare och kan passa bättre för lättfödda hästar.


Så kallat ’naturbete’ kan bestå helt eller delvis av skogsmark där betet ofta är magrare. Foto: Lisa Chröisty

Kulturbetet är oftast åkermark där man sått in betesväxter. Ett sådant bete kan gödslas, putsas och även plöjas upp för att så nytt. En återväxt efter hö- eller ensilageskörd räknas också som kulturbete.

Betesputsning förbättrar

Genom att med traktor och betesputs slå ner gräset i ratorna, förbättras betet och förekomsten av parasiter minskar. Putsning bör alltid ske när det är torrt och varmt väder. För bättre nyttjande av betet kan man med fördel växelbeta eller sambeta med andra djurslag som får och nötkreatur.

Sto och föl på bete
Det är härligt för hästar att gå på ett sommarbete. För ston med föl är det särskilt viktigt. Tillsammans med andra föl tränas den unga hästen att fungera i en flock. Se noga till att det finns tillräckligt med bete för hästens näringsbehov. Foto: Carin Wrange

Kort sammanfattat

  • Det är inte ’bara att släppa ut hästen’ och sedan låta den vara. Istället finns en drös viktiga punkter att ta hänsyn till.
  • Inför betet behöver staket och el, träckprov och eventuell avmaskning samt giftiga växter gås igenom.
  • Alla hästar behöver ses över dagligen på betet. Kom ihåg att även plocka bort fästingar och ge hästen de skydd mot insekter den behöver.
  • Hästen ska alltid ha tillgång till vatten av god hygienisk kvalitet, och tillräckligt med mineraler och salt.
  • Näringsvärdet i betet varierar över sommaren, och betet kan förbättras med hjälp av så kallad 'betesputsning'.
284 (2) kopiera

Läs mer hos HästSverige: