Varje skit räknas - initiativ för minskad övergödning

Enligt en ny forskningsstudie kan frekvent mockning minska hästnäringens potentiella övergödningseffekt med över 70 procent. Därför lanserar nu organisationen Race For The Baltic initiativet Varje Skit Räknas tillsammans med LRF Häst och HNS. Syftet är att öka kunskapen om hästgödselns påverkan på övergödningen, samt uppmuntra Sveriges hästhållare att mocka oftare.

mocka hage

Hästars rasthagar bör mockas kontinuerligt för att minska läckage av näringsämnen. Foto: Carin Wrange

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, och övergödning är ett av de största hoten mot dess miljö. Trots att många åtgärder för att minska övergödningen har genomförts så uppnår Sverige varken miljökvalitetsmålet ingen övergödning eller miljömålen i EU: s ramdirektiv för vatten. Därför behövs ytterligare åtgärder mot näringsläckage av framförallt fosfor till vattenmiljöer.

Nu visar en ny studie, genomförd av Ecoloop i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, att över 70 procent av fosforn kan fångas upp om man mockar tillräckligt ofta.
– Vi ser en stor möjlighet att genom kunskap och gemensamma insatser uppmuntra hästägare att mocka för ett friskare hav. Om de skulle lyfta sig till att mocka en gång i veckan eller mer, skulle det sannolikt utgöra en av de största svenska gärningarna för att minska övergödningen på många år, säger Peter Wiwen-Nilsson, VD på Race For The Baltic.

Hästnäringen är viktig för Sverige. Ridsport är ett fritids- och tävlingsintresse för en halv miljon svenskar och ridning är Sveriges tredje största ungdomsidrott. Hästarna bidrar också till att bevara landskapets biologiska mångfald, kultur och skönhet.
Samtidigt producerar Sveriges drygt 350 000 hästar runt tre miljoner ton näringsrik urin och gödsel årligen. Om mycket gödsel lämnas kvar ute i rasthagarna finns risk att näringen läcker till omgivande vattendrag, sjöar och hav och bidrar på så vis till övergödningen.

Växande medvetenhet

– Generellt upplever vi att det finns goda ambitioner och en växande medvetenhet kring hållbarhet i hästsverige, säger Karolina Lagerlund, VD på Hästnärings Nationella Stiftelse (HNS). Även om många redan är duktiga på att mocka sina rasthagar och kunniga kring ämnet hoppas vi på att bli fler, och man kan ju alltid bli lite bättre.

Varje Skit Räknas är ett initiativ som pågår initialt under 2020. Före och efter periodens slut utvärderas insatsen utifrån enkätsvar samt över hur många hästhållare som frivilligt åtagit sig att mocka oftare.
– Med Varje Skit Räknas sprids kunskap om hur vi kan minska miljöpåverkan genom att ta upp gödseln från rasthagarna och hantera den som den värdefulla resurs den faktiskt är, säger Erica Lindberg, verksamhetsansvarig på LRF Häst.

Mockning av hagar minskar fosforläckage

Åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar

För mer information:  
Peter Wiwen-Nilsson, VD, Race For The Baltic 070 823 46 78 peter@raceforthebaltic.com
Erica Lindberg, chef, LRF Häst 070 200 19 27 erica.lindberg@lrf.se
Karolina Lagerlund VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse 072 718 28 75 karolina.lagerlund@hastnaringen.se

Källa: Pressmeddelande från Race For The Baltic