Sjukdomar & skador

Normgrupp för hästveterinärer

Normer för hästveterinärer

Hästsektionens normgrupp för veterinär hästpraktik är en grupp bestående av sex legitimerade veterinärer med anknytning till hästsjukvård.

Sammansättningen är så brett som möjligt förankrad i de verksamheter som är involverade i veterinär hästpraktik.

Gruppen verkar som rådgivande i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör veterinär hästpraktik.
Mandattiden är tre år och varje år utser hästsektionens styrelse två nya ledamöter.

Frågor av allmänt intresse för hästpraktiserande veterinärer tas upp av Normgruppen. Gruppen tar däremot inte ställning i enskilda ärenden.

Fråga om en ny norm kan väckas av enskild veterinär utom eller inom gruppen. När gruppen fastställer en norm ska till grund för beslutet en noggrann prövning ske så att normen uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. En norm är en rekommendation som inte har någon juridisk förankring.

Gruppen gör löpande översyn av hittills antagna normer. Det leder till att vissa normer revideras och att ett antal normer inom likartade områden kan slås samman och bli mer omfattande. Normer som är inaktuella eller regleras av veterinära instruktioner och/eller lagstiftning stryks.

För närvarande (2016) består gruppen av följande ledamöter:
Malena Behring
Ulrika Norell Lundén
Anette Graf
Anna Scherdin
Pia Funkquist
Ylva Hedberg Alm

Läs mer på Sveriges Veterinärförbunds hemsida om normgruppen för praktiserande hästveterinärer.