Hästens miljö

Sjukdomar och skador - skelett och leder

Sjukdomar och skador - skelett och leder

Sidan är under uppbyggnad 2024. Mer information kommer snart!

Skelett och leder bildar tillsammans med muskler, senor och hovar hästens rörelseapparat. Och rörelser – arbete – är just det som vi begär av våra hästar, vare sig det gäller turridning, lektionsridning, tävlingsprestationer eller skogsarbete.

De organsystem som belastas mest är också de där man vanligast ser skador och sjukdomar. Och i hästens fall är det just rörelseapparaten som oftast är skadedrabbad.

Hältor vanligaste bland hästar

Omkring hälften av alla sjukdomsfall hos svenska hästar rör hälta. Större delen av de hästar som måste dör eller avlivas på grund av skada eller sjukdom har symtom från rörelseapparaten, framför allt från leder och hovar.

Även om benbrott – frakturer – är dramatiska så är de förhållandevis sällsynta. Frakturer på de långa benen i extremiteterna är ofta svåra att behandla medan en del andra benbrott kan läka och hästen bli helt frisk.

Hos den unga växande hästen ser man ibland reaktioner på överbelastning i form av benhinneinflammation. Då gäller det att dra ner på träningen och låta reaktionen klinga av. Ibland finns kvarstående spår i form av ”överben”.

Överbelastning oftast orsak till skada

Den allra största delen av rörelseapparatens skador drabbar fram- och bakbenens leder. Vilka leder och vilka symtom man ser varierar mellan olika raser och användningssätt. En del ledsjukdomar har en delvis ärftlig bakgrund, men den överlägset viktigaste orsaken till ledskador är någon form av överbelastning.

Ett feltramp kan leda till en akut vrickning med övertänjning av ligament eller skador i ledbrosket. Minst lika viktiga som den akuta olyckan är emellertid små felbelastningar som upprepas under lång tid och till slut leder till symtom, som att hästen blir halt. Här finns orsaken till många ledproblem.

Upprepade små felbelastningar kan bero på många olika faktorer, till exempel exteriörfel, dålig teknik och balans, bristande teknik- och styrketräning, oskicklig ryttare, felaktig utrustning och dåligt underlag. Listan kan göras lång och det är viktigt att arbeta förebyggande så att skaderisken minskas.

Sämre prognos för omfattande ledskador

Tyvärr är många ledskador svåra att behandla med framgång. I tidigt skede, när ledskadan inte är så allvarlig, kan behandlingen lyckas. Senare, när skadan blivit mer omfattande, är förutsättningarna mycket sämre. Detta beror bland annat på att ledbrosken har en mycket dålig förmåga att reparera skador.

Risken för skador i skelett och leder beror på hur hästen används och hur hårt den ansträngs. Här spelar också ryttarens/kuskens och tränarens skicklighet och erfarenhet en viktig roll för hästens långsiktiga hållbarhet.

En lagom dos lek och rörelse under föl- och unghästperioden spelar stor roll för den långsiktiga hållbarheten i skelett och leder. Inridning och inkörning måste noga anpassas till hästens reaktioner så att man inte går för fort fram. Tränings- och utbildningsprogrammen ska sikta på att utveckla både hästens allsidiga rörlighet och den gren som den ska användas för.

Att förebygga senskador

Senskador kan ofta leda till långa konvalescensperioder och det är inte säkert att hästen blir helt återställd, beroende på skadans omfattning. Att fatta medvetna beslut om hästens utevistelse som unghäst, senare träningsupplägg och vilka sorters benskydd som används kan förebygga att senskador uppkommer.

Läs mer om det i examensarbetet från SLU (2023) via länken här.

Så här säger Hästsektionens normgrupp

Norm avseende bränning vid ortopediska lidanden på häst
Då det inte finns några vetenskapliga belägg för denna behandlingsmetod, kan den inte rekommenderas i modern hästsjukvård.

Norm om ”Diagnostik vid ortopediska sjukdomar” (antagen 2012)
All behandling av ortopediska sjukdomar bör föregås av en noggrann undersökning, såsom rörelsekontroll och hältutredning. När medicinteknisk utrustning, till exempel röntgen, ultraljud, scintigrafi eller MRI används, ska veterinären vara väl förtrogen med metoden.

Norm för ”Neurektomi vid gaffelbandsskada” (antagen 2011)
Vid frågan om en så kallad PSL-operation (fasciotomi/neurektomi) vid gaffelbandsskador är förenligt med tävlande har normgruppen kommit fram till att neurektomi i samband med ortopedisk sjukdom är inte är förenligt med tävlande.

Läs mer om Hästsektionens normgrupp här

Läs mer om skelett och leder!

Här finns länkar till mer information om: