Om hästen

Vad är hästavel?

Vad är hästavel?

Hästavel är att målmedvetet förändra hästraserna i en viss riktning genom att para de hästar som har de bästa anlagen för det man vill förändra. Saknas målsättning för rasen handlar det inte om avel utan endast om förökning.

En kort sammanfattning av sidans information finns Här

Hitta på sidan

Syfte med hästavel

Vad är hästavel?

Hästavel innebär att man planerar parningen mellan hingstar och ston för att få föl med vissa önskade egenskaper. Avelsarbetet är en viktig del av hästhållningen och kan ha olika mål, beroende på vilken typ av häst man vill föda upp. Saknas målsättning för rasen handlar det inte om avel utan endast om förökning. Om vi väljer att avla på de bästa hästarna kommer nästa generation att bli bättre än föräldragenerationen. De förändringar som fås genom avel har stor betydelse eftersom de byggs på för varje generation. Detta har gjort det möjligt att raserna har utvecklats och blivit så olika. Dagens avelsåtgärder inverkar därför på framtidens hästgenerationer.

Varför hästavel? 

Det finns många anledningar till att bedriva hästavel. Kanske vill man förbättra hästarnas prestation, exteriör, hälsa eller temperament. Att hästen är frisk, hållbar och presterar bra har stor ekonomisk betydelse för hästägaren. Att en häst har bra temperament, är lättlärd och samarbetsvillig är dessutom mycket viktigt ur arbetssynpunkt. Det är mycket trevligare att arbeta med en häst som har de rätta förutsättningarna för det som förväntas av den. Bra hästar som hävdar sig väl både på den inhemska och utländska marknaden har ekonomisk betydelse för såväl uppfödare som landet i helhet.

Avelsmetoder & Genetik

Arvet finns i kromosomerna

Alla individer är uppbyggda av celler. I cellkärnan finns kromosomerna som bär individens arvsanlag, de så kallade generna. Kromosomerna innehåller cirka 30 000 gener. Generna är ”receptet” som bestämmer hur hästen ska utvecklas och vilka egenskaper den ska få. Man vet idag hur kromosomerna ser ut och forskning pågår för att ta reda på genernas funktion. Hästen har 32 kromosompar. I varje par kommer en kromosom från hingsten och den andra från stoet. Fölet får alltså hälften av sina anlag från fadern och hälften från modern.

Släktskap

Hälften av hästens gener kommer från stoet och hälften från hingsten. Då är släktskapet med far och mor 50 procent. För varje led halveras släktskapet. Det ger perspektiv på uttryck som stofamilj och hingstlinje som brukar användas i avelssammanhang. En hingstlinje är alla hingstar i rakt nedstigande led från en viss hingst. Motsvarande gäller för ston och stofamilj.

Inavel

Parning mellan besläktade individer ger inavel. Inavel ökar risken för ärftliga defekter och försämrar fruktsamhet, tillväxt, livskraft och prestation. Ju mer inavlad en häst är desto större är risken för negativa effekter. Linjeavel är ett annat namn för inavel. Linjeavel har använts inom hästaveln för att säkerställa att vissa anlag förs vidare till nästa generation. Idag finns andra metoder för att avgöra vilka hästar som har bra anlag.

Inavel innebär inget nyskapande. Det återskapar bara något man redan har och på köpet ökar risken för sjukdomar. Inavelsgrad Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt föräldrarna är. Ju närmare släkt föräldrarna är desto högre blir fölets inavelsgrad.

Ärftlig variation förutsättning för avel

Alla hästar är olika och variationen vi ser mellan hästar beror på olika saker. Dels finns det en ärftlig variation mellan djuren som beror på arvsanlagen. Dels finns det en miljövariation som kan bero uppfödningsförhållande, träning, domare, väder etc. Ärftlig variation är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva avel och genom så kallad arvbarhet går det att beskriva hur stor del av den totala variationen som beror på arvet. Det hjälper oss att  förutsäga hur mycket av föräldrarnas överlägsenhet som kan förväntas gå i arv till avkomman.

 

 

Kort sammanfattat:

  • Hästavel är processen att selektivt avla hästar för att förstärka och förbättra önskade egenskaper
  • Syftet med hästavel är att producera hästar som är hälsosamma, funktionella och som passar för specifika ändamål
  • Hästavel involverar nogrannt utvalda avelsindivider baserat på genetiska egenskaper och prestationer
  • Några av de viktiga faktorerna att ta hänsyn till vid avel är hästens exteriör, temperament, prestationer och genetiska bakgrund
hastens-kropp-i-en-hage

Läs mer hos hästsverige

Tips på vidare läsning:

Text: Åsa Viklund, husdjursagronom och forskare i genetik vid SLU 2016-06-20