Hästens miljö

Karenstider för slakt

Karenstider för slakt

Hästen är enligt lagstiftningen ett livsmedelsproducerande djur, det vill säga att hästar slaktas för att användas som livsmedel.

När människor äter livsmedel från hästar kan vi påverkas om det skulle finnas några främmande ämnen kvar i köttet. Främmande ämnen kan vara till exempel läkemedel. För att undvika det finns regler som beskriver hur och vilka läkemedel som får användas till hästar.

I första hand får bara läkemedel som har en fastställd karenstid för slakt användas till hästar. Karenstiden är en fastställd tid som måste passera efter den sista behandlingen innan hästen kan slaktas. Efter den tiden har tillräckligt mycket av läkemedlet lämnat hästens kropp för att den ska vara säker att konsumera.

Det finns också karenstider för tiden mellan sista behandlingen och tävlingsstart. Läs mer om karenstider för tävling.

Beslut i hästpasset går inte att ångra

En enskild häst kan för alltid uteslutas från livsmedelskedjan genom en anteckning på en särskild sida i hästpasset, Administration Veterinärmedicinska läkemedel. Hästen kan sedan behandlas med alla tillgängliga och lämpliga läkemedel, även om de saknar karenstid. En veterinär kan fylla i de uppgifter som behövs i passet. Men kom ihåg att om du en gång fyllt i passet och uteslutit hästen, kan du inte ändra dig och det gäller även om hästen säljs.

Information om olika läkemedels karenstider för slakt finns i Fass Vet. Sök på det aktuella läkemedlet på hemsidan. Läkemedelsverket har också en förteckning över godkända veterinärmedicinska läkemedel och karenstider för slakt.

Text: Karolina Thorell, Projekt Hästliv, HNS och Svensk Travsport 2022-02-18

Slaktkarens: sex månader eller livstid?

Hästar som ska användas till livsmedelsproduktion efter slakt får bara vara behandlade med läkemedel som har en fastställd karenstid och är godkända för livsmedelsproducerande djur.

Eftersom långt från alla hästar slaktas till livsmedel så finns också ett speciellt undantag för hästar, den så kallade ”hästlistan”. På listan finns läkemedelssubstanser som anses särskilt viktiga att få använda till hästar.

MRL avgör karenstiden

Ett läkemedels MRL-värde (Maximum Residue Limit) avgör om och när ett läkemedel får användas till livsmedelsproducerande djur. MRL-värde är lika med den högsta mängden av en substans som efter en behandling får finnas kvar i ett livsmedel för att det ska vara ofarligt att konsumera.

MRL-värde anges i koncentrationen av den aktiva substansen, mikrogram/kilo kött och är ett gränsvärde som ligger till grund för karenstiden. Karenstiden beror även på hur länge hästen behandlas samt hur läkemedlet ges (i blod, muskler, foder etc.) och kan variera från några timmar till månader i längd.

I första hand får hästar bara behandlas med läkemedel som har fastställda MRL-värden. I EU:s Förordning finns tabeller med godkända läkemedelssubstanser och MRL-värden. Dessa kan hittas hos Jordbruksverket.

”Hästlistan” – ger 6 månaders karenstid

EU har tagit fram en lista med ett 90-tal läkemedelssubstanser som kan vara mycket viktiga vid behandling av hästar. Den innebär att hästar kan behandlas med vissa läkemedel som saknar MRL-värde eller fastställd karenstid utan att bli uteslutna från livsmedelskedjan. Listan kallas ”hästlistan” eller ”6-månaderslistan”, eftersom behandling ger hästen en karenstid på 6 månader innan den får slaktas till livsmedel. Undantaget gäller bara för läkemedel på listan och veterinärer vet vilka det gäller. Du kan hitta mer info hos Jordbruksverket.

På ”hästlistan” finns bland annat ämnet acepromazin som finns i många lugnande läkemedel, t ex Plegicil. vet, samt färgämnet fluorescein som används vid misstanke om sår på hornhinnan. Om hästen blir behandlad med något av läkemedlen på listan ska veterinären skriva in det i hästens pass samt  informera hästägaren om karenstiden. Om hästen måste avlivas inom sex månader får den inte användas till livsmedel.

Läs mer hos Jordbruksverket om läkemedel till hästar.

Viktig information i hästpasset

I undantagsfall kan hästar också behandlas med läkemedel som saknar MRL-värde eller som inte finns upptagna på ”hästlistan”. Veterinären ska då anteckna behandlingen i hästpasset och hästen får aldrig användas till livsmedel. Det kallas att hästen har livstids slaktkarens, det vill säga, den får aldrig slaktas på ett slakteri.

Det är mycket viktigt att veterinären informerar hästägaren om en behandling som innebär att hästen aldrig får slaktas på slakteri. När hästen har livstids slaktkarens kan den behandlas med valfritt läkemedel på veterinärens ansvar och inga behandlingar behöver antecknas i passet.

Hästägare kan också välja att hästen inte ska användas till livsmedel. Genom att fylla i en särskild sida i slutet av hästens pass, Administration Veterinärmedicinska läkemedel. Men kom ihåg att beslutet är för alltid, man kan inte ändra sig och det gäller även om hästen byter ägare. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Fenylbutazon ger livstids slaktkarens

Livstids slaktkarens är vanligt om hästen behandlas i leder med kortisonpreparat eller med vissa smärtstillande och inflammationsdämpande preparat, till exempel Fenylbutazon vet.

Om hästpasset har försvunnit och hästen har fått ett duplikat- eller ersättningspass blir den också utesluten från livsmedelskedjan. Detsamma gäller om hästens pass utfärdas efter födelseårets slut.
Varför? Det går inte att garantera att hästen tidigare behandlats med några förbjudna läkemedel.

Läs mer:
Livsmedelsverkets hemsida om läkemedelsrester i livsmedel.

Text: Karolina Thorell, projektet Hästliv, HNS och Svensk Travsport, 2022-02-18