Hästens miljö

Regler för läkemedelsanvändning

Regler för läkemedelsanvändning

Hästen är sjuk och behöver medicin! Då ska veterinären inte bara besluta vilket läkemedel hästen behöver, utan hästägare och veterinär måste också ta hänsyn till de regler som gäller användning av läkemedel till hästar.

vaccination-av-hästen-görs-av-veterinär-mot-influensa-botulism-och-kvarka

En veterinär får bara förskriva läkemedel till en häst efter bedömning av hälsotillståndet hos hästen och om djurhållaren kan hantera läkemedlet på ett godtagbart sätt. Foto: Lisa Chröisty

Du som hästägare behöver också känna till reglerna runt tävling och medicinering. Vid användning av läkemedel till hästar finns det två regelverk:

1. Lagstiftning, bland annat från Jordbruksverket.

2. Särskilda regler för hästar underställda sportorganisationerna, till exempel Svensk Travsport, Svensk Galopp och Svenska Ridsportförbundet.

Lagstiftningen är tvingande – alla måste alltså följa den. Enligt djurskyddslagen är dopning av tävlingshäst ett brott och kan bli föremål för allmänt åtal.

Som sportutövare är du skyldig att känna till alla regler för dopning och otillåten medicinering för häst/ponny, vad som gäller i fråga om karenstider samt förbud och du har också skyldighet att ställa upp på dopningskontroll. Observera att dessa regelverk i vissa fall är än hårdare än lagstiftningen.

I Svensk Galopp finns ett tränaransvar som är strikt. Det innebär att tränaren alltid är ansvarig om hästen testar positivt för en otillåten substans. Galoppens egna domstolar bedömer om en häst fått i sig en otillåten substans genom en avsiktlig handling, oaktsamhet eller om det ligger utom tränarens kontroll, alternativt att tränaren inte kan visa hur det skett. Om hästen inte är upptagen i en träningslista är det ägarens ansvar.

⇨ Läs mer i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur.

Alltid veterinärundersökning innan receptbelagd behandling

Som djurägare är man enligt djurskyddslagen skyldig att skydda sitt djur mot onödigt lidande och sjukdom. En häst som är skadad eller sjuk ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Vården ska vid behov ges av en veterinär eller annan djurhälsopersonal. Det är bara veterinär som får ordinera läkemedel, det vill säga besluta att ett läkemedel ska användas till en specifik häst och hur läkemedlet ska användas. En veterinär måste undersöka och göra en bedömning av den sjuka hästen innan han/hon skriver ut eller lämnar ut läkemedel.

Att på eget bevåg behandla ett djur med läkemedel som man har tillgång till, utan att uppsöka veterinärvård, kan bedömas som en gärning som utsätter djuret för lidande eller sjukdom. Det kan därmed bedömas som ett brott mot djurskyddslagen. Detta gäller oavsett om man gör det mot sina egna eller andras djur.

⇨ Läsa mer? Statens jordbruksverk har föreskrifter och allmänna råd om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt över vilka operativa ingrepp som djurhållare får utföra.

Val av läkemedel

En veterinär måste i första hand använda läkemedel som är inregistrerade för häst i Sverige. Om sådant saknas, får hon/han i tur och ordning istället välja:

Ett läkemedel som är inregistrerat för ett annat djurslag i Sverige.

Ett humanmedicinskt läkemedel (ett läkemedel avsett för människor) eller ett läkemedel som är inregistrerat för djur i ett annat EU-land (så kallat licenspreparat).

ponny-i-stall-blir-behandlad-av-veterinär-med-regler-för-läkemedel-hos-häst

För läkemedel och substanser finns två olika karenstider: för läkemedel och för slakt. Konsekvenser som är viktiga att både ha koll på. Foto: Lisa Chröisty

Karenstider

Som djurägare är man enligt djurskyddslagen skyldig att skydda sitt djur mot onödigt lidande och sjukdom. En häst som är skadad eller sjuk ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Vården ska vid behov ges av en veterinär eller annan djurhälsopersonal. Det är bara veterinär som får ordinera läkemedel, det vill säga besluta att ett läkemedel ska användas till en specifik häst och hur läkemedlet ska användas. En veterinär måste undersöka och göra en bedömning av den sjuka hästen innan han/hon skriver ut eller lämnar ut läkemedel.

Det är viktigt att det inte finns några restsubstanser från läkemedel i livsmedel. Hästar är enligt lagstiftningen klassade som  livsmedelsproducerande djur, det vill säga avsedda att ätas upp efter slakt. Därför finns regler för vilka läkemedel som får användas till hästar, ochgrundprincipen är att man bara får använda läkemedel som har en fastställd karenstid för slakt.

Vissa behandlingar ska noteras i hästpasset. Enskilda hästar som inte ska gå till slakt kan  undantas från livsmedelskedjan, vilket noteras i hästens pass, och då kan andra läkemedel användas.

⇨ Läs mer u Länsstyrelsens broschyr om Hästpass

Läs mer:

Lagar och föreskrifter

Sportens bestämmelser

Text: Tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA. Senast granskad 2023-10-11.