Sjukdomar & skador

Hästsektionens normgrupp

Hästsektionens normgrupp

Hästsektionens normgrupp för veterinär hästpraktik är en grupp bestående av sex legitimerade veterinärer med anknytning till hästsjukvård. De tar fram normer – rekommendationer – och flera av dessa finns publicerade på HästSveriges webb.

Gruppens sammansättning är så brett som möjligt förankrad i de verksamheter som är involverade i veterinär hästpraktik. Gruppen verkar som rådgivande i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör veterinär hästpraktik.

Mandattiden är tre år och varje år utser hästsektionens styrelse två nya ledamöter.
Frågor av allmänt intresse för hästpraktiserande veterinärer tas upp av Normgruppen. Gruppen tar däremot inte ställning i enskilda ärenden.

Fråga om en ny norm (det vill säga ett ”rättesnöre” eller rekommendation vid till exempel vissa behandlingar) kan väckas av enskild veterinär utom eller inom gruppen. När gruppen fastställer en norm ska en noggrann prövning ligga till grund för beslutet så att normen uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. En norm är en rekommendation som inte har någon juridisk förankring.

Gruppen gör löpande översyn av hittills antagna normer. Det leder till att vissa normer revideras och att ett antal normer inom likartade områden kan slås samman och bli mer omfattande. Normer som är inaktuella eller regleras av veterinära instruktioner och/eller lagstiftning stryks.

Normgruppen svarar inte på frågor från den enskilde djurägaren.

Läs mer om normgruppens arbete.

Källa: Sveriges Veterinärförbund 2019-10-23