Häst & människa

Säker arbetsplats

Arbeta säkert med hästar

Att arbeta med hästar i jobbet eller privat innebär en attraktiv livsstil och positiva erfarenheter, men det är också förknippat med stora risker.

Forskning visar att olycksrisken på hästgårdar är tre gånger så stor som på gårdar med växtproduktion.

Skador inom hästnäringen kan få allvarliga konsekvenser. Hästsparkar och fall från häst kan leda till hjärnskakning, ben- och ryggfrakturer, i värsta fall döden. Skadestatistiken för anmälda olyckor där hästar var orsaken har mellan åren 2005-2017 legat mellan 97-123.

Antalet olyckor bland anställda, ideella arbetare, kunder och besökare är troligen minst lika stort. Att arbeta med hästar är helt klart riskfyllt, och hästrelaterade olyckor kan få allvarliga följder.

Nya hästentreprenörer som startar upp verksamhet har olika erfarenheter, vilket kan innebära nya säkerhetsutmaningar. Å andra sidan kan erfarna aktörer förbise risker som kan och ska elimineras. Alla som arbetar i hästsektorn måste ha säkerhetsfokus.

Systematiskt arbetsmiljöarbete en naturlig och obligatorisk del av verksamheten
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö. Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Handbok för arbetsmiljö

HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) har med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal, LRF etc samt lokalt material hos en ridskola tagit fram ett exempel på en personal- och arbetsmiljöhandbok.

Boken är omfattande, tanken är att du som verksamhetsledare ska kunna ta det som känns relevant för dig. Exemplet bygger på en ridskola, men går att anpassa till annan hästverksamhet.
Se boken som ett förslag på vad som kan finnas med i en personal- och arbetsmiljöhandbok, men anpassa sedan innehållet till din verksamhet.

Det viktigaste av allt – arbeta med materialet kontinuerligt och se till att göra det som står i materialet. Då är du på god väg med ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbete med hästar – Prevent, samlat material om arbetsmiljö i hästnäringen.

Hästnäringens arbetsmiljö – checklista för arbete i hästnäringen – Prevent

Personal- och arbetsmiljöhandbok – exempel sammanställda av HNS

Arbetsmiljö Hästnäringens Yrkesnämnd