Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Olika risker för företagare

Kan du misslyckas och vad händer om du misslyckas? Som företagare är man risktagare. Att känna till och kartlägga osäkerheter och utvärdera hur olika utfall påverkar företaget är grunden för att man ska kunna minimera risker och sannolikheten för oönskade händelser på längre sikt.

När risker analyseras delas de vanligen in i produktionsrisker såsom potentiella störningar i verksamhetsutövandet, ekonomiska risker som räntehöjningar eller uteblivna betalningar och personliga risker som direkt berör företagaren.

Säkra ditt företag

För att möta produktionsrisker, alltså att det inträffar oönskade händelser i verksamheten som gör det omöjligt att leverera till kunderna eller att få ut ditt erbjudande på marknaden, kan det vara klokt att ha en företagsförsäkring. Hur den ska utformas och vad den ska innehålla beror naturligtvis på vilken verksamhet du bedriver.

Du ska också vara medveten om att just hästverksamhet ofta anses vara förenat med hög risk och av den anledningen ofta inte täcks av standardförsäkringar, hör därför noga efter vad som gäller när du tecknar din försäkring.

Vad försäkringen i ditt företag bör täcka:

Egendom: Brandförsäkring, hästförsäkring (t ex liv och veterinärvård) och skada på egendom såsom byggnader och maskiner.

Avbrott: Ekonomisk kompensation vid avbrott som ger inkomstbortfall, exempelvis vid brand, storm eller vissa smittsamma djursjukdomar när stallet måste sättas i karantän.

Ansvar: Ersätter skada som du eller ditt företag vållat. Försäkringen skyddar företaget från skadeståndsskyldighet och tar hand om förhandlingen med motparten. Detta är en kostsam del i försäkringen vilket påverkar premien (försäkringens pris).

Person: Ersättarförsäkring som gör att verksamheten kan fortgå med vikarie en period om du själv skulle vara med om en olycka eller något som hindrar dig från arbete.

Arbeta också hela tiden förebyggande med att sänka osäkerhetsfaktorerna i ditt företag. Det finns en mängd åtgärder som kan minska olycksrisken och risken att verksamheten inte går som tänkt.

Ge akt på faror

Varje gång du stöter på ett problem, det sker en olycka eller känner att ”det var nära ögat” ta dig tid och fundera varför!

Ställ dig frågan –Varför? Så många gånger som krävs för att gå till botten med problemet och försök sedan att skapa nya rutiner eller göra de åtgärder som krävs för att minska risken för att det skall ske igen.

Skriv avtal med kunder
Är du beroende av få men stora kunder? Försök binda upp dem med avtal och ta hjälp av jurist när de ska utformas för att minska den ekonomiska skadan du lider vid en tvist.

Fakturera ofta och dela upp stora försäljningar i delfakturor så minskar risken för kundförluster.

Verksamhetens karaktär styr hur påverkad du är av ränterisken. Mycket lånat kapital i verksamheten ger mycket räntekostnader, fasta utgifter som ska betalas oavsett hur försäljningen går. Ju mer osäkra, eller varierande inkomster ett företag har desto mindre bör andelen lånat kapital vara.

olikarisker(1)_270

Arbetsmiljön inom ett hästföretag innebär många risker, till exempel arbetet vid skörd. Foto: Carin Wrange

Säkra dig själv

Inte bara ditt företag behöver försäkras mot risker, även du själv! I småföretag är ägaren oftast också den som utför det mesta arbetet eller åtminstone har en mycket central position i företagets dagliga verksamhet.

Som egenföretagare har du något sämre skydd än en anställd trots att många förbättringar gjorts på senare år, exempelvis att sjuk- och föräldrapenning dina två första år som enskild näringsidkare baseras på en genomsnittsinkomst i branschen, istället för på företagets vinst och vad du betalat i skatt.

Företagets personförsäkring träder in om du skulle bli långvarigt arbetsoförmögen från en skada eller sjukdom, och kan hjälpa till med resterande fasta kostnader. Det kan vara god idé att utöka med ytterligare sjuk- olycksfalls- eller livförsäkring.


Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden