Häst & människa

Finansiering

Finansiering av företag

Ofta behövs någon form av tillgång för att komma igång med företaget, kanske lite verktyg, hästutrustning, en bil eller rent av en hel gård. Kapitalbehov uppstår eftersom utbetalningar för inköp normalt måste göras innan det kommer några inbetalningar från försäljningen.

Det finns olika sätt att skaffa kapital för att finansiera de nödvändiga tillgångarna och tidiga inköpen, vanligast är banklån eller lån från närstående. Kanske har du själv ett sparat kapital du kan använda?

För att få hjälp med startkapital finns det dessutom många olika stöd och fördelaktiga lån att söka. Exempelvis finns via Jordbruksverket olika stöd ur Landsbygdsprogrammet som är riktade till utveckling av verksamheter på landsbygden. Läs mer i vår kunskapsdatabas.

Olika former av stöd

Investeringsstöd kan betala en del av investeringskostnaden i fasta tillgångar såsom byggnader. Projektstöd kan tilldelas vissa utvecklingsprojekt som gagnar flera aktörer samtidigt och stöd för kompetensutveckling kan sökas av de som vill bättra på sin kunskap i något som rör landsbygdsföretagande.

Vilka stöd som är aktuella och hur mycket medel som finns tillgängliga varierar över tid. Undersök vad som kan vara aktuellt just för dig på Jordbruksverkets eller länsstyrelsens hemsida.

Tillgångar

Kapitalet som är engagerat i företaget utgörs av summan av alla företagets tillgångar vid ett visst ögonblick. Det kan vara maskiner, byggnader, rena pengar, lager av varor och hästarna i verksamheten. Detta kapital kan vara finansierat antingen av dig som företagets ägare eller av lånat kapital. Oavsett vilket är det viktigt att beräkna en ränta på hela kapitalet.

Den som har en förmögenhet har ju alltid möjligheten att placera den tryggt på ett bankkonto eller lite mer riskfyllt i exempelvis aktier. Aktier kan ge en bättre avkastning, ränta på det investerade kapitalet, än ett sparande på bank men risken finns också att förmögenheten minskar.

På samma sätt kan man se på det egna kapital som används i företaget, desto högre risk verksamheten är utsatt för desto högre ränta är skäligt. Därför har också banklån olika räntenivåer beroende av vad kapitalet ska användas till.

Likviditet

Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt, hur mycket lätt omsättbara tillgångar företaget har såsom rena pengar eller kortfristiga kundfordringar. Likviditeten är naturligtvis på lång sikt beroende av företagets lönsamhet, att intäkterna överstiger kostnaderna, men det som direkt påverkar likviditeten är företagets in- och utbetalningar.

Om företaget har haft mycket utbetalningar under en period och intäkterna och de därpå följande inbetalningarna ligger längre fram i tiden kan det hända att företagets konto sinar – att betalningsförmågan sjunker och att företaget får en ansträngd eller svag likviditet. För att se hur företagets likviditet förändrar sig över året används en likviditetsbudget.

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden