Häst & människa

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista

Anställda: Tillsvidareanställd eller visstidsanställning.

Avskrivning: Årlig värdeminskning i skattebokslutet.

Avtal: Ett professionellt företag bör teckna avtal med leverantörer och kunder som företaget har affärsförbindelser med. Det finns också andra intressenter som kan vara värdefulla att ha kontrakt med exempelvis markägare.

Balansräkning: Företagets tillgångar och skulder.

Bokföring: Bokföringslagen reglerar på vilket sätt ett företag ska bokföra och redovisa sina affärshändelser.

Bokslut: Företagets ekonomiska resultat i form av resultat- och balansräkning.

Budget: Det finns inga krav på att ett företag ska upprätta budget eller kalkyler. Men budget och kalkyler är ett sätt för företaget att styra verksamheten mot sitt mål och sin affärsidé. Man skiljer mellan likviditetsbudget och resultatbudget. Båda är viktiga beslutsunderlag, t.ex. för banken vid en låneförfrågan.

Egenavgift: Arbetsgivargift för en enskild näringsidkare (ägaren). I ett aktiebolag där företaget betalar ut lön till de anställda betalas arbetsgivaravgiften av bolaget.

Enskild näringsverksamhet: Om du driver enskild firma eller jord- och skogsbruk.

Faktura: Räkning med vissa formkrav vid försäljning av en vara eller tjänst.

Fast kostnad: En kostnad som på kort sikt inte påverkas av verksamhetens inriktning eller omfattning.

Inbetalning: Pengar kommer in i företaget.

Inkomst: En vara eller tjänst är såld kontant eller mot senare betalning.

Intäkt: Värdet av det som produceras under en viss period.

Jordabalken: Lag som reglerar bl a arrende av jordbruksfastigheter.

Juridisk person: Företaget är inte enskild näringsverksamhet utan aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening.

Kalkyl: se Budget

Kapitalbehov: Uppskattning av det totala kapitalbehovet vid start av företag eller utökad verksamhet. Kapital behövs inte bara för investeringar i fastighet, byggnader, djur, maskiner, förnödenheter utan även till arbetslöner under startperioden innan inbetalningar kommer.

Kostnad: Periodiserade utgifter, dvs periodens driftkostnader och värdeminskning på maskiner, byggnader och ev avelsdjur.

Leasing: Engelskt ord för hyra av t ex maskiner eller bilar.

Likviditet: Ett mått som används för att mäta tillgången på likvida medel (tillgängliga pengar).

Likviditetsbudget: Att upprätta en likviditetsbudget innebär att man beräknar alla företagets in- och utbetalningar, oftast månadsvis. Genom att upprätta en likviditetsbudget kan företaget ha kontroll över hur mycket pengar som finns tillgängliga i företaget vid olika tidpunkter under året.

Logotyp: Varumärke att använda i marknadsföring.

Löneförmåga: Det som blir över till löner i företaget när alla andra kostnader är betalda förutom arbetsersättningar.

Lönsamhetskalkyl: Beräkning över hela företagets eller en investerings intäkter och kostnader.

Omsättning: Företagets totala intäkter under en period.

Resultaträkning: Årets intäkter och kostnader redovisade enligt skattereglerna som underlag för beskattning eller med vissa poster justerade för att visa företagets verkliga ekonomiska resultat.

Resultatbudget: Resultatbudget upprättas för att man ska kunna beräkna företagets resultat efter en period, oftast ett år. I resultatbudgeten lägger man in intäkter och kostnader som man räknar med kommer att uppstå under perioden.

Riskanalys: Ett försök att bedöma hur säkra intäkterna och kostnaderna är. Ju högre risk desto större krav på lönsamhet bör man ställa innan man startar en verksamhet eller gör en investering.

Rörlig kostnad: Kostnad som kortsiktigt påverkas av omfattningen på verksamheten. På lång sikt blir även många fasta kostnader rörliga.

Ränta: Hyreskostnad för pengar. Ju bättre säkerhet för lånet du kan erbjuda desto lägre ränta kräver utlånaren.

Soliditet: Andelen eget kapital av tillgångarna. Ju högre soliditeten är desto lägre är skulderna i förhållande till tillgångarna i företaget. Hög soliditet gör företaget ekonomiskt stabilt.

Samkostnad: Gemensamma kostnader i företaget oberoende av verksamhet t ex fastighet, försäkringar, bil, traktor.

Särkostnad: Kostnad som är knuten till en viss verksamhet och som direkt påverkas av omfattningen av verksamheten. Kostnader som inte är särkostnader är samkostnader.

Utbetalning: Pengar betalas ut från företaget.

Utgift: En vara eller tjänst är beställd eller levererad. Utbetalning omedelbart vid kontantaffär eller senare vid kreditaffär.

Verifikation: Kvitto eller faktura (räkning) som visar företagets inkomster och utgifter. Verifikationer krävs för bokföringen.

Värdeminskning: En investerings uppskattade minskning i värde under en viss tid.