Häst & människa

Hästen inom terapin

Hästen inom terapin

Djur anses kunna bidra till människors psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Att umgås med och ha kontakt med djur förmodas tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov.

Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Därför har idag djur börjat användas inom vård, social omsorg, rehabilitering och utbildning.

Ridning och att umgås med hästar fyller en stor och viktig funktion för friskvård och rehabilitering för många människor i Sverige.

Ridterapi är en behandlingsform som kan hjälpa vid olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd. Till exempel vid stroke, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning, psykiska störningar och ryggproblem.

Ridsporten är dessutom en viktig och omtyckt sport och är idag en av Sveriges största sporter för personer med nedsatta funktioner.

hasten-inom-terapin(1)_410
Kontakt med djur, bland annat hästar, ger många positiva känslor. Foto: Carin Wrange

Hästen som terapeutiskt verktyg

Forskning har visat att umgänget med djur kan ha hälsofrämjande effekter och har därför börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering.

Hästumgänge och ridning spelar en väsentlig roll för friskvård och rehabilitering i Sverige idag. Ridsport är en viktig och uppskattad sport och en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning i Sverige.
Ridterapi är en behandlingsform som visat sig ha effekter vid en rad olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd, bland annat stroke, multipel skleros, cerebral pares, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning, psykiska störningar och ryggproblem.

Stroke och rehabilitering

Stroke är ett samlingsnamn för cirkulationsstörningar i hjärnan, framför allt hjärninfarkt och hjärnblödning. Varje år drabbas omkring 25 000 invånare i Sverige av stroke. En skada på hjärnan kan påverka en rad olika förmågor, till exempel rörelseförmåga, kognitiv förmåga och språkförmåga. I många fall ger stroke en livslång funktionsnedsättning. Därav följer att rehabiliteringsinsatserna i sådana fall följer en individ livet ut.

Oavsett hur återhämtningen sker och oberoende av vilka kvarvarande funktionsnedsättningar en person fått, har livet förändrats i flera avseenden, många gånger på ett genomgripande sätt.

Ordet rehabilitering används vanligen som ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till återställa funktioner som påverkats av en skada eller en sjukdom alternativt att minska konsekvenserna av skadorna. I sin vidaste bemärkelse är syftet med rehabilitering att öka människors livskvalitet och förbättra deras möjligheter att fungera självständigt i samhällslivet.

Gynnsamma effekter

Den publicerade forskningen om ridterapi är knapphändig, i synnerhet vad gäller livskvalitets- och välbefinnandeperspektiv. Forskningen på området har främst rört utvärdering av ridterapi för personer med cerebral pares och multipel skleros.

Resultat visar på förbättring av muskulär symmetri, förbättrade regleringen av muskeltonus, ökad postural kontroll, gynnsamma effekter på balans och rörlighet, smärtlindring och mindre spänning i musklerna. Andra – opublicerade – undersökningar om effekterna av ridterapi hos personer med bland annat stroke, multipel skleros och morbus parkinson pekar på att ridterapi kan ha en positiv effekt på gångförmåga, balans, behandlingsmotivation samt upplevd livskvalitet.

Text:Stiftelsen Hästforskning, 2011-04-08

Läsa mer?