Häst & människa

Fasta och rörliga kostnader

Fasta och rörliga kostnader

Innan man startar upp sin verksamhet är det viktigt att man noggrant går igenom vilka kostnader som företaget kommer att ha. Se regelbundet över utgifterna och var noggrann med att du får det du betalar för.

I samband med igångsättning av ett företag krävs ofta en hel del inköp. I en hästverksamhet kan det innebära inköp av hästar. Att köpa häst är inte en helt enkel procedur. Valet av häst varierar mycket med vilken verksamhet företaget kommer att bedriva.

Beroende på vilken verksamhet företaget driver så skiljer sig utgifterna åt men ofta har en verksamhet som inkluderar hästar någon eller några av följande utgifter:

 • Foderrådgivning
 • Inköp av foder
 • Inköp av strö
 • Gödselhantering
 • Stolp och tråd till staket.
 • Bränsle och diesel till bil, traktor och/eller andra maskiner
 • Maskinhyra
 • Veterinär, hovslagare med flera
 • Kostnader rörande träckprov och efterföljande behandling med avmaskningsmedel
 • Tränare
 • Telefon, el och vatten
 • Underhåll, räntor och amorteringar

Fasta utgifter kallar man de kostnader som är regelbundna och fasta. De ändrar sig alltså inte vid ett tillfälligt försäljningstopp eller om försäljningen tillfälligt går ner. Till de fasta utgifterna brukar man räkna löner, lokalkostnader, försäkringar, räntor och värdeminskningar. Om företagets omsättning långsiktigt ökar eller minskar, lokaler måste bytas eller antalet anställda förändras kommer även de fasta utgifterna att förändras. Läs mer om utgifter för stall, mark och foder här och om utgifter för tjänster här.

Rörliga utgifter kallar man de utgifter som ändras beroende på försäljningsvolymen.
Ett exempel: På ”Stuteri Stuten” består de fasta utgifterna av löner samt värdeminskning på stall, hästar och maskiner. Till de kortsiktigt fasta utgifterna hör även inköp av foder, strö och hovslagar- och veterinärkostnader.

sjuka-fol3(1)_1066

Den som vill starta en avelsverksamhet får se långsiktigt på sin verksamhet. Foto: Carin Wrange

Kostnader uppstår när resurser förbrukas

Kostnader uppstår när resurser förbrukas i företaget. Kostnadsbegreppet är ibland lite oklart och det finns många varianter av kostnader. Viktigt är att förstå skillnaden på fasta och rörliga kostnader.

Det gäller att tänka efter så att man fördelar företagets kostnader på den produktion som bedrivs på ett rättvist sätt för att kunna bedöma lönsamheten. Utgifter uppstår när det finns en överenskommelse med en leverantör om att någon resurs ska levereras mot betalning.

Innan du startar ett företag ska du noga gå igenom vilka kostnader du måste ha för att kunna producera de varor eller tjänster du ska sälja. Lättast är att börja med de rörliga kostnaderna.

Gödsel i container

Inköp av strö samt bortkörning av gödsel är exempel på rörliga kostnader inom en hästverksamhet. Foto: Carin Wrange

Rörlig kostnad beror på volymen

En rörlig kostnad är beroende av den producerade volymen. Hyr du exempelvis ut boxplatser med full service är strö och foder rörliga kostnader, liksom hämtning av gödsel och anlitandet av hovslagare.

När du säljer uppstallningstjänsten måste det du får betalt för täcka alla de rörliga kostnaderna, annars är det lönsammare att ha stallet tomt än stallet fullt. Om bara halva stallet är uthyrt går det åt hälften så mycket foder och strö som om hela stallet är uthyrt.

Säkert kan du lista många rörliga kostnader i den verksamhet du tänker dig. Utöver de rörliga kostnaderna ska varje boxplats ge ett överskott som ska hjälpa till att täcka de fasta kostnaderna.

Fasta kostnader varierar mindre

Fasta kostnader i ett uthyrningsstall kan vara underhåll av stallbyggnad och hagar, och en heltidsanställd hästskötare. Fasta kostnader varierar inte med antalet uthyrda boxplatser utan är samma oavsett hur mycket stallet utnyttjas. Exempelvis behöver stallet målas utvändigt och snöröjning måste ske på vintern oavsett om det bor en eller femton hästar i stallet.

fastaocgrorligakostander4(1)_670

Underhåll av byggnader och staket hör till en hästgårds fasta kostnader. Foto: Ulf Gärdebo

Summan av alla fasta kostnader får fördelas ut på den beläggning man tänker sig. Finns det exempelvis sexton boxplatser är det rimligt att tänka sig en genomsnittlig beläggning på femton per år. Det betyder att intäkterna för dessa femton boxar måste täcka femton rörliga kostnader och tillsammans täcka de fasta kostnaderna. Eller om man så vill, varje box måste täcka sin rörliga kostnad och en femtondel av de fasta kostnaderna.

Värdeminskning är fast kostnad

Värdeminskningar är en fast kostnad som uppstår när någon av de tillgångar företaget investerat i slits eller minskar i värde. I bokföringen syns de i form av avskrivningar.

Köper du exempelvis en ny sadel eller sele kanske du förväntar dig att du ska kunna använda den i tio år, och att den är helt slut och inte har något värde efter den perioden. Förutsatt att du använder sadeln eller selen lika mycket varje år av dessa tio blir kostnaden för sadeln eller selen en tiondel av inköpspriset per år. Detta kan jämföras med utgiften som är hela sadeln eller selens pris och uppstår samtidigt som du gör en bindande beställning eller tar hem den från butiken.

Utbetalningen uppstår när du betalar hela eller delar av räkningen eller drar kortet i butiken, och är alltid lika stor som det belopp du betalar.

Värdeminskningen bör baseras på den ekonomiska livslängden och inte den tekniska, det vill säga att när tillgången inte längre har något värde bör den vara avskriven, även om den fortfarande är användbar.

Den ekonomiska livslängden är ofta kortare än den tekniska. Jämför med till exempel telefoner, oftast byts telefoner inte för att de slutat fungera utan för att de är omoderna. När du gör dina lönsamhetskalkyler använder du en så verklighetstrogen värdeminskning som möjligt.

Värdeminskning styrs av särskilda regler

Värdeminskningarna i bokföringen, avskrivningarna, är ofta styrda av särskilda regler och räknas utifrån schabloner. Dessa regler varierar med vilken form av redovisningsregler du som företagare tillämpar och det kan vara bra att känna till att de inte alltid de samma som du kanske använt dig av i dina kalkyler.

Om du har lånat kapital till en investering är det bra att anpassa amorteringarna så att lånet är avbetalat när tillgången är avskriven, alltså i ekonomisk mening är förbrukad.

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden