Häst & människa

Intäkter

Intäkter

Intäkter är det värde som skapas i företaget under en viss period, alltså exempelvis att det föds föl eller en häst tränas framgångsrikt så att den stiger i värde under ett år.

intakter1(1)_270

Träning av häst och ryttare samt produktion av grovfoder är två tänkbara inkomstkällor för hästföretagare. Foto: Carin Wrange

Intäkterna bli sedan inkomster till företaget när varorna eller tjänsterna säljs, värdestegringen realiseras, alltså när det finns en överenskommelse med kund om att de skall levereras mot betalning. Därför är inkomsterna och indirekt även intäkterna beroende av två parametrar, priset på produkten och volymen sålda produkter.

Är företaget aktivt på en väl fungerande marknad där det inte kan påverka priset är volymen den enda parametern företaget kan justera för att påverka sina intäkter och inkomster. Är volymen begränsad genom kvotering eller av någon annan anledning är justeringar av priset enda sättet att påverka intäkterna och inkomsterna. Ofta har dock företaget möjlighet att justera både pris och volym, prissättningen påverkar efterfrågan och därmed den volym som kan säljas och vice versa.

Den långsiktiga prisnivån måste minst täcka alla produktens kostnader men enda begränsningen uppåt sätts av kunderna.

grovfoder på fält

Grovfoder av bra kvalitet är en efterfrågad produkt inom hästbranschen. Foto: Carin Wrange

Efterfrågan styr priset

Så länge det finns en efterfrågan för produkterna är inte priset för högt. När prisnivån precis täcker produktens kostnader eller rentav ligger under kostnadstäckning måste åtgärder vidtas för att behålla lönsamheten.

Vissa intäkter och inkomster kan även komma i form av räntor för att företaget lånat ut kapital i någon form eller bidrag som är oberoende av företagets försäljning. För ett hästföretag kan ett exempel på sådana bidrag vara gårdsstöd eller miljöstöd för jordbruksmark på hästgården.

För nyföretagare på landsbygden finns ibland även startstöd. För att komma i fråga för startstödet måste din verksamhet vara del av ett jordbruksföretag och du vara yngre än 40 år samt ha lämplig teoretisk och praktisk yrkesutbildning.