Häst & människa

Vad kan du erbjuda?

Vad kan du erbjuda i ditt företag?

Hur ser bakgrunden ut? Vilken utgångspunkt har du för ditt hästföretagande? Viktiga ingredienser i ditt företagande kan vara det geografiska läget och de tillgångar du har redan innan starten.

Kanske är du redan igång med ditt hästföretag och har en utvecklingsbar verksamhet? För att få kunskap om ditt företags starka och svaga sidor kan det vara bra att göra en SWOT-analys.

Att göra en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) för den egna verksamheten kan ge en god överblick över dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Börja med att fokusera på dina starka sidor och hur de kan utnyttjas på bästa sätt. Titta därefter på svagheterna, kan någon av dem enkelt undanröjas? Styrkor och svagheter är sådant företaget eller du som företagare kan påverka.

När man går vidare och analyserar möjligheter och hot gäller det att ta fasta på sådant som påverkar eller kan komma att påverka företaget i positiv eller negativ riktning. Man kan inte undanröja hoten, men man kan rusta företaget med styrkor för att bemöta dem eller kringgå dem. Likaså kan man rusta företaget för att kunna ta tillvara möjligheterna om de skulle slå in.

Vilka resurser har du?

För de flesta typer av företagande finns något behov av resurser. En tränare som tränar ryttare eller kuskar har sin främsta resurs i sin kunskap och behöver väldigt begränsade materiella resurser, kanske en bil, telefon och varma kläder.

En som däremot bedriver uthyrning av boxplatser eller sommarbete behöver ett stall eller betesmark att tillgå. Kapitaltunga resurser som kan hyras eller kanske behöver köpas och finansieras. Vilka fysiska resurser finns och vilka behövs? Har du redan en gård med fantastiska uterittmöjligheter, travträningsanläggning eller ridhus?

Om du har en lantbruksfastighet är du per automatik företagare i skattehänseende, det betyder dock inte att din hästverksamhet blir näringsverksamhet, då måste näringskriterierna som nämndes i inledningen vara uppfyllda.

Undvik skuldfällan

Kanske börjar du med två tomma händer, då gäller det att ta det försiktigt så du inte hamnar i en skuldfälla. Vissa grundläggande saker som exempelvis licenser och basutrustning kanske du måste köpa men det är ofta klokt att inte investera i dyra fasta tillgångar innan du provat din affärsidé. Försök sätta igång verksamheten i hyrda lokaler och bind inte upp dig i långa kontrakt innan du fått igång ett kassaflöde och vet att det finns en bärighet i ditt företag.

Vi återkommer till resurser och investeringar i ekonomikapitlet längre fram. Vilken kompetens har du? Vilka är dina egna personliga styrkor? Att ha en gedigen utbildning och kunskap eller beprövad erfarenhet att falla tillbaka på är ofta en trygghet i företagande.

Om din vara eller tjänst är nyskapande och unik måste kanske kunskapen och erfarenheten skapas under resans gång. Det räcker dock inte med goda branschkunskaper och genuina specifika kunskaper kopplade till just ditt erbjudande eller din affärsidé.

Behövs kunskaper om företagande

För att bygga ett framgångsrikt hästföretag är det nödvändigt att också skaffa sig lite kunskaper i företagande. Mycket av det administrativa arbetet och avancerade ekonomiska tjänster kan du köpa in, men en grundläggande förståelse för ditt företags ekonomi, kundvård och marknadsföring behöver du som företagare själv ha. En kurs i grundläggande företagande är ofta väl investerade timmar och pengar.

Vem stärker och stöttar, vilka är dina strategiska samarbetspartners? Har du ett bra nätverk och samarbetspartners som hjälper företaget eller dig som företagare att koncentrera dig på kärnverksamheten och det du är bra på?

Kanske är det en god idé att samla kompetenser i ett företagsråd eller en styrelse? Att omge dig med människor som lyssnar, förstår, stöttar och hjälper till kan vara avgörande för att du skall orka ro dina företagsidéer i hamn.

Organisera dina resurser

All företagsamhet handlar om att organisera resurser så att sammansättningen värderas högre av kunden än resurserna var för sig, att skapa mervärden. Det gäller att göra denna organisation så effektiv som möjligt. Dessvärre räcker det inte med att bara organisera den värdeskapande processen, är du företagare ställer också omgivningen krav på insyn och struktur.

Det ställs lite krav på administrationen när man är företagare, men det är absolut inte oöverstigligt! Detta avsnitt fokuserar främst på hur du kan förhålla dig till dessa krav, vad du bör tänka på och hur du gör enkla rutiner som uppfyller dem utan att ta för mycket tid och energi från det du egentligen vill koncentrera dig på!