Hästens miljö

Hur hitta parasiterna?

Hur hitta parasiterna?

Det finns flera metoder för att undersöka förekomst av olika parasiter i hästens träck. Mängden ägg i träckprov kan analyseras med kvantitativ eller kvalitativ metod.

Träckprovsundersökning är lämpligt att göra på våren (april-maj) då vuxna äggproducerande maskar finns i tarmen. På hösten befinner sig eventuella larver av stor blodmask i blodkärlen och producerar inga ägg. Det finns ingen koppling mellan höga EPG och förekomst av S. vulgaris. Snarare ses S. vulgaris oftare hos hästar med få eller inga ägg i träcken.

Det är inte möjligt att i mikroskop särskilja ägg från stora och små blodmaskar. För att diagnostisera stor blodmask,S. vulgaris, måste träck undersökas antingen genom odling i två veckor så att larver kläcks och kan identifieras, eller genom PCR (DNA-analys). PCR ger svar direkt vid analys.

De olika metoderna beskrivs nedan. Det är viktigt att djurägare och förskrivande veterinär har kunskap om de olika metoderna för att göra en korrekt bedömning utifrån provsvaret.

Vid analys av maskägg i träck bör det noteras att ägg endast avges av vuxna könsmogna maskar; man får alltså inte information om hur många larver en individ bär på. Tyvärr finns få metoder att tillgå för detektion av larvstadier i hästen. Det finns en antikroppstest för att diagnostisera S. vulgaris men den är inte tillgänglig på marknaden ännu. För diagnostik av små blodmaskar finns inget alternativ till träckprov.

Metoder inom träckprovsdiagnostik

För att påvisa ägg i träckprov används metoder som bygger på att maskägg flyter upp i ett så kallat flotationsmedium, till exempel mättad koksalt- eller sockerlösning eller zinksulfat. Beroende på hur stor mängd träck som metoden utgår från samt val av flotationsmedium varierar chansen att påvisa olika slags ägg.

Kvalitativ flotation/”bandmaskmetoden”

Denna metod är tveklöst den bästa, det vill säga den känsligaste och säkraste för att påvisa de vanligaste maskäggen i träckprov. Analysen utförs på hela 30 gram träck och som flotationsme­dium används en mättad socker-saltlösning. Metoden är tidskrävande och därmed dyrare än den nedan beskrivna McMaster, men har den stora fördelen att bandmaskägg kan påvisas. Resultat av bandmaskundersökning anges som förekomst/ingen förekomst medan övriga parasitägg anges enligt en subjektiv skala från ingen förekomst till massförekomst.

Kvantitativ flotation enligt McMaster Äggräkning enligt McMaster är enkel och snabb att utföra. Bandmaskägg ses dock sällan vid McMaster-räkning på grund av att endast 2-4 gram träck används. Vanligtvis används mättad koksaltlösning som flotationsmedium. Resultat anges som antal EPG men eftersom metoden är trubbig och EPG för ett och samma prov kan variera med 30-50 procent är det en fördel om resultat översätts till en bedömningsskala liknande den för kvalitativ undersökning.

Odling för stor blodmask Ägg från små och stora blodmaskar kan inte särskiljas till utseendet så för att avgöra om en häst är infekterad med stor blodmask behöver man undersöka provet antingen genom odling eller PCR. Vid odling låter man 20-30 gram träck stå i en burk vid +25º C i tio dagar. Under denna tid utvecklas blodmaskäggen till det tredje larvstadiet som efter anrikning med ”Baermanns trattmetod” undersöks och identifieras i mikroskop.

PCR för stor blodmask Man kan även diagnostisera stor blodmask genom PCR (polymerase chain reaction. Då detekteras DNA från parasiten i träckprov. Fördelen med denna metod är att resultatet erhålls redan inom ett par dagar.

Text: Eva Tydén, docent, Inst för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap, SLU, eva.tyden@slu.se och Eva Osterman Lind, leg vet, DVM, Parasitologisk diagnostik, SVA, eva.osterman-lind@sva.se

2019-04-25

 

analys av träckprov

Träckprov från varje häst hanteras för sig vid analysen.  Foto: Carin Wrange