Om hästen

Genetik

Genetik

Genetik kan även kallas ärftlighetslära. Genetik är en vetenskap som omfattar studier av arvmassans uppbyggnad och funktion,  arvsanlagens variation och hur denna kan utnyttjas för avelsurval.

De så kallade ärftlighetslagarna ställdes upp i mitten av 1800-talet och begreppet genetik som vetenskap introducerades 1905. Tillämpningarna av ärftlighetslärans grunder har efter hand utvecklats under de senaste 50 åren och där en kunskapsexplosion ägt rum under 2000-talet på det molekylärgenetiska området.

Principerna för olika egenskapers nedärvning fungerar på principiellt samma sätt hos alla högre organismer inklusive människa och häst. Men varje djurslag har förstås olika fysiologi och  egenskaper som avelsarbetet måste anpassas till.

Hästaveln skiljer sig från annan husdjursavel genom att det är relativt få avkommor per föräldrar men det positiva är att alla viktiga egenskaper kan registreras på både hingstar och ston. Och detta har stor betydelse för val av metoder för avelsvärdering och urval av avelsdjur.

Många arvsanlag

Arvsanlagen finns i cellerna hos varje levande varelse. De ingår i kromosonerna och de styr cellernas och därmed hela individens utveckling. De flesta egenskaper som är av betydelse för exteriör och prestationsförmåga, beror på många anlag. Egenskapens värde är den sammanlagda effekten av varje enskilt anlag. Sådana egenskaper kallas kvantitativa.

Hästens mankhöjd är ett exempel på kvantitativ egenskap. Mankhöjden kan variera en hel del beroende på arv och miljö. De flesta hästar har en storlek som ligger inom 3-4 cm från medeltalet för den aktuella rasen och könet. Hingstar och valacker av varmblodsras är i genomsnitt cirka 3 cm högre än ston.

Det mest sannolika är att avkomman blir ett mellanting mellan föräldrarna men det finns både individer med bättre och individer med sämre värden. De flesta betydelsefulla egenskaper bestäms av både de nedärvda anlagen och den miljö som individen utvecklas i.

Utfodring och träning viktig faktor

Miljön, bland annat utfodring och träning, inverkar också på egenskaperna hos varje häst. Det är inte säkert att en häst med bästa möjliga härstamning blir en framgångsrik tävlingshäst. Det krävs också en bra uppfödning och skicklig träning för att utveckla en framgångsrik individ.

Kvalitativa är sådana egenskaper som enbart styrs av gener. Exempel på det är hästens färger och ett antal defekter. Kvalitativa egenskaper kani allt större utsträckning upptäckas genom så kallade gentester.