Häst & människa

Finansiering

Finansiering av företag

Ofta behövs någon form av tillgång för att komma igång med företaget, kanske lite verktyg, hästutrustning, en bil eller rent av en hel gård. Kapitalbehov uppstår eftersom utbetalningar för inköp normalt måste göras innan det kommer några inbetalningar från försäljningen.

Det finns olika sätt att skaffa kapital för att finansiera de nödvändiga tillgångarna och tidiga inköpen, vanligast är banklån eller lån från närstående. Kanske har du själv ett sparat kapital du kan använda?

För att få hjälp med startkapital finns det dessutom många olika stöd och fördelaktiga lån att söka. Exempelvis finns via Jordbruksverket olika stöd ur Landsbygdsprogrammet som är riktade till utveckling av verksamheter på landsbygden.

Olika former av stöd

Investeringsstöd kan betala en del av investeringskostnaden i fasta tillgångar såsom byggnader. Projektstöd kan tilldelas vissa utvecklingsprojekt som gagnar flera aktörer samtidigt och stöd för kompetensutveckling kan sökas av de som vill bättra på sin kunskap i något som rör landsbygdsföretagande.

Vilka stöd som är aktuella och hur mycket medel som finns tillgängliga varierar över tid. Undersök vad som kan vara aktuellt just för dig på Jordbruksverkets eller länsstyrelsens hemsida.

Tillgångar

Kapitalet som är engagerat i företaget utgörs av summan av alla företagets tillgångar vid ett visst ögonblick. Det kan vara maskiner, byggnader, rena pengar, lager av varor och hästarna i verksamheten. Detta kapital kan vara finansierat antingen av dig som företagets ägare eller av lånat kapital. Oavsett vilket är det viktigt att beräkna en ränta på hela kapitalet.

Den som har en förmögenhet har ju alltid möjligheten att placera den tryggt på ett bankkonto eller lite mer riskfyllt i exempelvis aktier. Aktier kan ge en bättre avkastning, ränta på det investerade kapitalet, än ett sparande på bank men risken finns också att förmögenheten minskar.

På samma sätt kan man se på det egna kapital som används i företaget, desto högre risk verksamheten är utsatt för desto högre ränta är skäligt. Därför har också banklån olika räntenivåer beroende av vad kapitalet skall användas till.

Likviditet

Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt, hur mycket lätt omsättbara tillgångar företaget har såsom rena pengar eller kortfristiga kundfordringar. Likviditeten är naturligtvis på lång sikt beroende av företagets lönsamhet, att intäkterna överstiger kostnaderna, men det som direkt påverkar likviditeten är företagets in- och utbetalningar.

Om företaget har haft mycket utbetalningar under en period och intäkterna och de därpå följande inbetalningarna ligger längre fram i tiden kan det hända att företagets konto sinar – att betalningsförmågan sjunker och att företaget får en ansträngd eller svag likviditet. För att se hur företagets likviditet förändrar sig över året används en likviditetsbudget.

Stöd till hästföretag

Den 1 januari 2007 inleddes ett nytt landsbygdsprogram för stöd och ersättningar till landsbygden. Programmet, som administreras via Jordbruksverket, ska både främja miljön och verka för ökad konkurrenskraft och livskvalitet.

Landsbygdsprogrammet vänder sig till alla som vill ägna sig åt landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på landsbygden. De flesta stödformerna vänder sig till jordbrukare, men en del åtgärder är till för till exempel småföretagare eller andra aktörer på landsbygden. Jordbruksverket kan erbjuda olika sorters stöd, se vilka via LÄNK.

Miljöersättningar
Om du har jordbruksmark kan du söka miljöersättningar för bland annat betesmarker och slåttervallar.

Företagsstöd
Om du för första gången etablerar dig som ägare till ett jordbruksföretag kan du söka startstöd. För att få stödet måste du vara yngre än 40 år och ha lämplig teoretisk och praktisk yrkesutbildning. En affärsplan som visar att jordbruksföretaget är bestående och lönsamt ska bifogas ansökan.

Investeringsstöd
Om du vill utveckla ditt befintliga landsbygdsföretag kan du söka investeringsstöd. Investeringsstöd kan t ex ges till investeringar i kompletterande verksamheter som gårdsbutik eller investeringar i anläggningar för t ex turism. Stödet ges främst till investeringar i byggnader.

finansiering(1)_200

Den som har jordbruksmark kan söka miljöersättning. Foto: HNS

Stöd för köp av externa tjänster

Om du vill utveckla ditt befintliga landsbygdsföretag kan du även få stöd för köp av kunskap och tjänster. Det kan gälla förstudier, produktutveckling och marknadsundersökningar.

Projektstöd

Om du har en idé som du vill driva under en begränsad tid och med ett fastslaget mål kan du söka projektstöd. Stödet kan sökas av företag men även av privatpersoner, föreningar och organisationer. Syftet är att skapa förutsättningar för att bredda och stärka landsbygdens näringsliv, stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna och förbättra livskvaliteten för landsbygdsbefolkningen.

Kompetensutveckling

Om du vill gå eller anordna en kurs, rådgivning eller annan utbildning kan du söka stöd för kompetensutveckling. Det kan gälla b la kurser i företagsekonomi och marknadsföring eller ökad kunskap om hållbart jordbruk. Du kan få stöd till en del av utgifterna för kursavgifter och/eller litteratur för dig och dina anställda.

 

Text: Agronom Charlotte Isaksson, ur ”Uppfödarskolan-Utfodring”, Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2013-05-13

Läs mer:

Läs mer på HästSverige: