Hästens miljö

Hästgödsel

Gödsel ger viktig växtnäring

Hästarna i Sverige producerar cirka 2,7 miljoner ton gödsel per år. Det är cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet.

Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och bör därför användas som gödsel på åkermark, annars går viktig växtnäring förlorad. Gödseln är en viktig resurs. En stor del av landets alla hästar finns i tätorter eller i tätortsnära landsbygd. Det innebär att hanteringen av gödseln kan bli dyr om inte hästhållaren hittar en bra lösning.

Hästgödsel av halm

Det produceras stora mängder gödsel när hästar hålls på stall eller i andra driftsformer. Störst mängd blir det när halm används som strö. Foto: Carin Wrange

Hanteringen av gödsel, lagring och spridning, ska skötas på ett lämpligt sätt för miljön. Grunden i den svenska miljölagstiftningen är miljöbalken. Den ska främja en hållbar utveckling så att både vi själva och kommande generationer får en hälsosam och god livsmiljö.

Hästhållaren är ansvarig för att djurhållningen eller verksamheten som bedrivs inte skadar miljön eller stör omgivningen. Det är upp till hästhållaren att kunna visa att lagar och regler följs. Miljöbalkens regler kompletteras av förordningar utfärdade av regeringen. Dessutom finns föreskrifter och allmänna råd som är utfärdade av statliga myndigheter, till exempel Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Läs om gödsel på följande sidor:

Mer om gödsel från Jordbruksverket, JTI med flera: