Hästens miljö

Så skyddar du hästen - vid brand

Så skyddar du hästen - vid brand

Risken för att en brand bryter ut antingen i hästens stall, eller i terrängen nära inpå, är ständigt närvarande. Under torra perioder på sommaren ökar risken dessutom markant. Genom att ha en plan för hur du agerar för att skydda dina hästar vid en brand ökar du sannolikheten att det slutar väl.

   Hitta på sidan:

 1. Risker med bränder – så påverkas hästarna
 2. Innan branden: Gör en plan och förebygg
 3. När branden hotar – innan beslut om evakuering
 4. Vid evakuering av hästar
 5. Efter branden: hantering och behandling av de drabbade hästarna
 6. Att tänka på innan hästarna flyttar hem

Kort sammanfattning av artikelns innehåll finns längst ner på sidan.

hjälp-så-skyddar-du-hästarna-vid-risk-för-brand-i-stall

Foto: iStock/ Nguyen Duc Khoi

Risker med bränder – så påverkas hästarna

Under tioårsperioden 2013-2013 har det i snitt skett cirka 5000 bränder per år, i skog och mark. Den högsta siffran, 8000 bränder, uppmättes under det torra året 2018. Under torra perioder likt sommaren 2018 kan stora skogsbränder ta fart, vilket gör att människor och djur, däribland hästar, kan behöva evakueras. Allt för att undvika stora skador – och död. Konsekvenserna av bränder varierar, dels beroende av vilken vegetation som växer där branden tar fart, men också utifrån hettans intensitet samt mängden brandrök som uppstår.

För hästar kan bränder medföra mer eller mindre allvarliga skador, och i värsta fall dödsfall. Risker på sådant som kan drabba hästar i samband med brand brukar delas upp i två kategorier: kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.

ponny-långsiktiga-konsekvenser-av-brand-i-stall

Kortsiktiga konsekvenser:

 • Chock
 • Brännskador
 • Irriterade övre luftvägar och lungor samt rökförgiftning med andningssvårigheter
 • Traumatiska skador
 • Dödsfall
ponny-långsiktiga-konsekvenser-av-brand-i-stall

Långsiktiga konsekvenser:

 • Lunginflammation
 • Försämrat immunförsvar, vilket kan ge nya och förvärrade infektionssjukdomar över tid
 • Sårinfektioner
 • Minskad prestationsförmåga
 • Ökad risk för spridning av infektionssjukdomar

Dessutom kan bränder kontaminera vattenkällor samt hästarnas bete med aska, förorena foder, leda till foderbrist och skada eller helt ruinera byggnader (t.ex. stall, ridhus, hagstaket) som hästar och hästhållare till vardags nyttjar.

Innan branden: Gör en plan och förebygg

Det bästa är som alltid att förebygga att ett scenario, i det här fallet en brand, över huvud taget uppstår. Bränder nära hästar kan starta på grund av t.ex. brister i elinstallationer, åsknedslag, bristfälliga uppvärmningssystem, elledningar och fordon. Alla dessa är exempel på sådant du kan se till att i förväg brandsäkra.

Se till att lägga grunden till evakueringsplan som kontinuerligt uppdateras. I evakueringsplanen listar du bland annat vilka djur som finns på gården och som kan behöva evakueras vid brand, vilket skapar en tydlig översikt och en mall att använda om det skulle bli skarpt läge.

⇨ Här kan du ta del av hur du förebygger bränder genom PDF från Lantbrukets Brandskyddskommitté!

Vid torka uppstår bränder i terrängen lättare. För att minska risken att områden där din häst vistas blir drabbade, bör du även se till att förebygga risken att skogs- och gräsbränder når stall och beten.

När du vidtagit samtliga förebyggande åtgärder är nästa steg att göra en plan för hur du hanterar en eventuell brand – när den hotar och om den väl bryter ut.

Om brand hotar – innan beslut om evakuering

Om en brand brutit ut i ditt närområde och hot om evakuering blivit verklighet finns ett par saker du bör tänka på. Det här gäller alltså innan beslut om evakuering har fattats.

 1. Utgå från din evakueringsplan, som du förhoppningsvis redan har skapat i förebyggande syfte. Se till att listan över vilka djur som finns på gården är aktuell, så att du och andra som hjälper till ges en tydlig översikt bland annat över vilka djur som kan behöva evakueras.
 2. Be om hjälp. Att evakuera djur är ofta ett stort arbete, och extra händer kan därför vara av stor vikt.
 3. Undvik att branden kommer nära de utrymmen där hästarna vistas, för att minimera risken att de drabbas av exempelvis bränn- och rökskador. För att skydda djuren mot rök kan du tänka på att:
  • Stalla in hästarna, och stäng dörrar och fönster
  • Se till att ha hög luftfuktighet inne i stallet genom att erbjuda hästarna rikligt med färskt vatten, och kanske även använda dig av vatten-dimma
  • Undvika dammigt foder
  • Begränsa eller helt undvika ansträngning/träning av hästen
 4. Förbered samtliga transporter du har tillgång till och behov av för att få med dig samtliga hästar på gården.
 5. Hitta tillfälliga utrymmen för dina hästar. Kanske har någon du känner plats för dem, tillfälligt? Det finns även yttre hjälp att få från myndigheter och organisationer, se kontaktlistan längst ner på den här sidan eller genom att trycka här
 6. Säkerställ tillgången till foder och vatten, så att du kan täcka hästarnas basala behov

⇨ Här hittar du Jordbruksverkets information och specifika checklistor, bland annat för evakuering av djur!

Vid evakuering av hästar

När det gäller evakuering av hästar är det bästa att arbeta lugnt och metodiskt. Några handfasta tips kan vara att:

 • Följ Jordbrukets anvisningar kring evakuering
 • Driv, led och lasta hästarna lugnt
 • Ha flest flera kompetenta personer till hjälp
 • Skriv upp vilka hästar som evakuerats och vilka som är kvar och placera synligt på en plats som lätt kan hittas av besökare och brandförsvar
 • Om det inte finns tid eller plats att ta med alla djur, överväg att lämna kvar eller avliva sjuka/gamla djur
 • Ur smittskyddsaspekt, undvik om möjligt att fösa samman hästar från olika besättningar/stallar

Läs mer: Jordbruksverkets checklista ”Så genomför du evakueringen”

Att lämna kvar hästar på gården

I de värsta scenariona kan bränder utvecklas på ett sådant sätt att du tvingas lämna kvar hästar på gården, utan möjlighet till evakuering. Stalla aldrig in hästar som behöver lämnas kvar.

Om du måste lämna kvar dina hästar, se då till att:

 1. Flytta hästarna till lämplig inhägnad mark utomhus (gärna en plats som är utvald i förväg). Undvik inhägnader med mycket buskar och träd, eller med elledningar, då de innebär större riskmoment vid brand
 2. Se till att marken är tillräckligt stor för de hästar som lämnas kvar där, och förse dem med mat och vatten som räcker i minst 3 dygn
 3. Märk gärna hästarna med en adresslapp som fästes i manen eller svansen, om det finns risk att de flyr långt bort
 4. Ta av utrustning som kan smälta, t.ex. grimmor eller täcken gjorda av nylon

Ta hjälp av Jordbrukets checklista ”Om du måste lämna dina djur”

Att släppa hästar helt lösa kan vara en absolut sista utväg vid större brand, om möjligheten att evakuera är obefintlig. Var dock medveten om att det innebär stora risker både för hästarna själva och människor som exempelvis räddningsarbetare.

Efter branden: hantering och behandling av de drabbade hästarna

När branden lagt sig eller tagits under kontroll är det bråttom att se till att drabbade hästar får den vård de behöver. Här behövs hjälp av veterinär som kan bedöma skadornas omfattning, hästens chanser till läkande samt om möjligt göra en behandlingsplan framåt. Antingen på plats, eller så kan hästen behöva transporteras till ett djursjukhus.

Är hästens skador alltför omfattande kan veterinär besluta om avlivning utifrån djurskyddslagstiftningen som säkerställer att svårt sjuka och skadade djur avlivas utan onödigt lidande – om de inte går att behandla.

Ge hästarna förutsättningar till återhämtning

För hästar som blivit utsatta för brand och rök men som undkommit synliga skador, krävs efter en veterinär-check generellt vila, observation och allmän omvårdnad. Det kan vara bra att tänka på att ge hästarna möjlighet till:

 • Rent, torrt, mjukt och dammfritt underlag, oavsett om det är inomhus eller utomhus.
 • Möjlighet till en lugn miljö. Om hästarna går utomhus bör du säkerställa att det finns skugga att vila i
 • Rikligt med friskt och svalt vatten
 • Eventuellt vattendimma, om hästarna står inomhus
 • God näringstillförsel i form av foder av god kvalitet
 • Samt att fortsatt undvika ansträngande aktiviteter/träning

Hästar som upplevt en brand eller exponerats för dess rök behöver noggrann uppsikt, med dagliga bedömningar av deras mående. Du som hästägare behöver dessutom vara beredd på att vid behov snabbt tillkalla veterinär för konsultation och/eller behandling.

transport

Att tänka på innan hästarna flyttar hem

Om du under en brand tvingats evakuera hästarna från din gård kan det vara bra att återställa byggnaderna innan hästarna åter flyttas hem. Se då till att först och främst rengöra stallet noga samt vädra ordentligt så att ny, fräsch luft får cirkulera. Utgå från att du själv ska kunna andas in djupa andetag av luften, vid bedömning av dess kvalitet.

När det är dags att flytta hem hästarna igen, gör det i lugn takt och utan stress. Kom ihåg att branden samt evakueringen antagligen varit en stor påfrestning för hästarna, som nu kan behöva extra lugn för att komma ner i varv igen.

Om hästarna under evakueringen eller den provisoriska installningen varit i kontakt med hästar från andra gårdar, tänk på risken att hästarna kan ha exponerats för smitta. Håll noga koll på hästarnas hälsa under de kommande veckorna, och symptom på smittsamma sjukdomar.

hästar-i-box-med-god-fysisk-miljö-bra-för-hästens-välfärd

Kort sammanfattat:

 • Risken för brand är ständigt närvarande men ökar markant under torra perioder på sommaren
 • För hästar kan bränder medföra mer eller mindre allvarliga skador som bland annat chock, brännskador, andningssvårigheter, på lång sikt nedsatt prestationsförmåga och i värsta fall död
 • Lär dig att förebygga bränder – med den hjälp som finns att få! Läs på hos HästSverige, Lantbrukets Brandskyddskommité, Jordbruksverket och SVA.
 • Genom att ha en plan för hur du agerar och skyddar hästarna vid brand ökar du oddsen att det slutar väl

Myndigheter och organisationer att ta hjälp av kopplat till brand, utan inbördes ordning:

 1. Jordbruksverket – angående smittskydd, djurförflyttningar, foder och vatten
 2. Din kommun – står för exempelvis räddningstjänsten
 3. Livsmedelsverket – kan ge råd om dricksvatten
 4. Länsstyrelserna – kan samordna räddningstjänster och ansvarar för djurskydd
 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – står för förebyggande krisberedskap
 6. SVA – kan djurhälsa, smittskydd samt om skador vid brand
 7. Frivilligorganisationer som t.ex. Svenska Blå Stjärnan – tar hand om djur vid kriser, katastrofer samt utbrott av smitta
 8. Försäkringsbolag – hanterar skadeförebyggande arbete samt ersättning vid exempelvis brand
 9. Lantbrukets Brandskyddskommitté – genomför skadeförebyggande arbete
 10. LRF – kan bistå med kontakter samt dialog kring riskhantering

Text: Karin Persson Waller, statsveterinär, SVA samt tf. statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA. Senast uppdaterad 2023-10-12.

Läs mer: