Hästens miljö

Tillstånd för stallbyggnation

Tillstånd för stallbyggnation

När ett stall ska byggas nytt eller en gammal byggnad byggas om, görs en förprövning.

förprövning

Det behövs en förprövning för att bygga ett stall. Foto: Carin Wrange

En förprövning innebär att en byggnad granskas i förväg för att se att den kan uppfylla kraven ur djurskyddssynpunkt.

Granskningen utförs på Länsstyrelsen av en byggnadskonsulent eller husdjursagronom i samarbete med länsveterinären.

Det här är ett viktigt förebyggande djurskyddsarbete som även gagnar byggherren eftersom det är betydligt mer kostsamt att göra om något som redan är byggt än att ändra i ritningarna innan bygget påbörjas!

Ansökningshandlingar
Ansökan ska göras till Länsstyrelsen på fastställd blankett. Till ansökan bifogas måttsatta och skalenliga plan- och sektionsritningar, skalenlig situationsplan (byggnadens placering i förhållande till övriga byggnader) samt en beskrivning av sådana byggnadsdelar och anordningar som är av betydelse ur djurskydds- och/eller djurhälsosynpunkt.

Text: Agronom Charlotte Isaksson, ur ”Uppfödarskolan-Utfodring”, Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2013-08-05

Tillstånd för att bygga stall

Om du bygger ett stall utan att förpröva ska länsstyrelsen förbjuda att utrymmet används för djur. Förbud meddelas inte om åtgärden kan godkännas i efterhand.

För att kunna godkännas behövs en granskning motsvarande förprövning till normal taxa enligt ovan, dessutom ska en särskild avgift betalas som är fyra gånger ordinarie avgift.

Med tanke på dessa avgifter och även kostnader för att efteråt rätta till eventuella felaktigheter finns det all anledning att förpröva före byggnation.

Undantagna från krav på förprövning

Gårdens totala djurantal efter byggnationen är avgörande för om förprövning behövs vid en byggnadsåtgärd eller ej. Om gården, efter bygget, rymmer färre än 5 hästar behövs ingen förprövning.

Om flera olika djurslag hålls i samma utrymme i en byggnad räknas djurslagen samman för att avgöra om byggnaden är förprövningspliktig eller ej.

Du kan få veta mer om byggnationer genom att följa denna länk: