Hästens miljö

Parasiter hos häst

Parasiter hos häst

Alla hästar bär på en större eller mindre mängd inälvsmask och det är i huvudsak samma arter av maskar som förekommer i hela världen. Hästarna exponeras för parasiter i hagen när de betar.

häst-med-mask-parasiter-betar-i-hage-ej-mockad-spridning-av-mask

Från att dygnstemperaturen når +7 grader vaknar parasiterna till liv. I hagar som inte är mockade får hästarna då i sig parasiter genom att de söker föda på marken. Foto: Lisa Chröisty

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att smittrycket av parasiter kan bli högt. För hästens välbefinnande är det viktigt att begränsa parasitbördan, framför allt hos föl och unghästar, det vill säga de känsligaste individerna. Det görs enklast genom att mocka hagarna.

Under 1960-talet introducerades avmaskningsprogram för hästar, i första hand mot stor blodmask, Strongylus vulgaris, som då var den vanligaste orsaken till kolik. Det resulterade i en dramatiskt minskad förekomst av den stora blodmasken.

Intensiv användning av avmaskningsmedel har dock efter flera decennier lett till att flera av hästens parasiter utvecklat resistens – det vill säga inte påverkas av medlet längre. Då inga nya substanser för avmaskning av häst är på väg ut på marknaden i nuläget, måste vi idag använda de befintliga avmaskningsmedlen restriktivt och på ett genomtänkt sätt.

Ta träckprov och avmaska endast hästar med mycket parasiter

För att bromsa upp spridningen av resistens måste användningen av avmaskningsmedel minska. Det innebär inte att inga hästar ska avmaskas – utan att enbart de hästar som har för mycket parasiter för sitt välmående ska det.

Därför använder vi oss nu av begreppet selektiv avmaskning, vilket innebär att avmaskning av hästar sker utifrån träckprovsresultat (vilket tas såväl vår och höst). Hästar som vid träckprov påvisar parasitägg över en viss nivå och/eller har stor blodmask, bandmask avmaskas – medan övriga hästar lämnas obehandlade.

Bristfälliga träckprovsanalyser

Det räcker dock inte att enbart undersöka träck på EPG  (ägg per gram) för en fullständig parasitanalys, utan det är även viktigt att du även begär utökad diagnostik (i form av odling eller PCR) för stor blodmask.

Träckprovsundersökning är lämpligt att göra på våren (april-maj) då vuxna äggproducerande maskar finns i tarmen. På hösten befinner sig eventuella larver av stor blodmask i blodkärlen och producerar inga ägg. Det finns ingen koppling mellan höga EPG och förekomst av S. vulgaris. Snarare ses S. vulgaris oftare hos hästar med få eller inga ägg i träcken.

trackprov–avmaskning-hast

Att regelbundet ta prov på hästarnas träck är ett viktigt led i parasitbekämpning. Kom ihåg att begära odling eller analys för att hitta stor blodmask. Foto: Carin Wrange

Mockning av hagar gör skillnad

Idag är problemet att hästgårdar i regel har ett stort antal hästar på en liten yta. Ett sätt för dessa gårdar att sänka smittrycket är att avlägsna gödsel i gräshagarna 1-2 gånger per vecka. Forskning har visat att det blir få parasiter i mockad hage. Detta kan göras manuellt genom mockning eller med gödselsug som kopplas till till exempel  en fyrhjuling. Förutom att antalet larver i gräset minimeras ökar betesarealen avsevärt.

Växel- eller sambetning med andra djurslag är ett sätt att ”dammsuga” parasitlarver från betet. Denna princip bygger på att djur kan äta andra djurs parasitlarver utan att bli infekterade. Betesputsning i kombination med lättharvning eller att gödsel krossas med kedjor är vanligt förekommande och torde missgynna parasiterna om det utförs i samband med varmt och torrt väder.

mockning–for-avmaskning-av-hast

Att regelbundet mocka hagen är ett effektivt system att minska parasittrycket. Lättast är att mocka under våren innan gräset börjar växa igen. Foto: Carin Wrange

Planera användning av hagar

God beteshygien och betesplanering är betydelsefullt och skall ses som grundläggande för att kontrollera parasiter. Förutsättningarna för att genomföra betesförbättrande åtgärder varierar mellan olika gårdar men ofta kan en genomtänkt användning av marken minska antalet masklarver som hästarna exponeras för.

Det är viktigt att betesarealen är dimensionerad för antalet hästar som går där så hästarna inte tvingas äta nära rator där det är extra hög koncentration av parasitlarver. Om det finns tillräckligt med betesmark är det en fördel om betet kan få vila en säsong, plöjas upp och sås om eller ingå in en växtföljd.

Relaterat:

Text: Eva Tydén, docent, Inst för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap vid SLU och Eva Osterman Lind, leg. vet, DVM, Parasitologisk diagnostik vid SVA. Publicerad 2019-04-25.

häst-äter-bajs-med-parasiter-i-ej-mockad-hage-behöver-avmaskning

Om du är nyfiken på forskning om parasiter, avmaskning och om mockning spelar någon roll, klicka dig in på: