Hästens miljö

Hälsan påverkas av inhysning

Hälsan påverkas av inhysning

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie.

Hästars inhysning påverkar deras hälsa

Hur hästar hålls påverkar deras hälsa visar forskningsstudie. Foto: Carin Wrange

I studien besöktes 16 ridskolor och 10 hästar på varje ridskola blev undersökta av veterinär och hullbedömda. Hästarna hölls antingen individuellt i box eller spilta, eller i grupp i lösdrift. Ridskolans inhysningsmiljö dokumenterades och ridskolecheferna intervjuades om bland annat utfodring, skötselrutiner och samtliga hästars hälsostatus de senaste sex månaderna.

Det vanligaste hälsoproblemet i båda inhysningssystemen var hälta. Lättare utrustningsskador såsom skav i mun och under sadel var vanligt i båda systemen men registrerades något oftare hos ridskolor med boxar och spiltor. Även kolik och luftvägsproblem var vanligare i denna miljö än i lösdrift. Hästarnas hull skilde sig inte mellan systemen men var i båda systemen högre än vad som rekommenderas ur hälsosynpunkt.

Studien är en del i ett större projekt som även kommer att analysera skillnader i hästarnas beteende och skaderisker för hästar, ryttare och personal i olika inhysningssystem för häst.

Länk till forskningsartikeln

Källa: Jenny Yngvesson, Juan Carlos Rey Torres, Jasmine Lindholm, Annika Pättiniemi, Petra Andersson and Hanna Sassner. Health and Body Conditions of Riding School Horses Housed in Groups or Kept in Conventional Tie-Stall/Box Housing. Animals (2019), 9(3); 73.

2019-06-26