Varför lös träck vid utfodring?

I takt med ökad användning av ensilerat foder, som hösilage och ensilage, har hästägare rapporterat om ökad frekvens av lösare träck, diarré och fri fekal vätska (FFV) efter utfodring med inplastat vallfoder, främst hösilage.

konserverat grovfoder så kallat hösilage

Är det hösilaget som ger fri fekal vätska hos vissa hästar. Eller finns det andra orsaker? Det studeras just nu vid SLU. Foto: Carin Wrange

Hur hästens mag-tarmhälsa påverkas vid utfodring är ett område som hittills är relativt outforskat, och något som forskaren Cecilia Müller och doktoranden Katrin Lindroth på institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU tittar på just nu i ett pågående projekt. Är det verkligen så att hästar får lös träck när de utfodras med hösilage?

Frågeställningen är inte ny, redan för snart tjugo år sedan gjorde Cecilia Müller en studie på 2817 hästar i Mälardalen. Hästägarna fick uppge hur de upplevde att kvaliteten på fodret påverkade hästarnas hälsa. 29 procent uppgav problem med fodrets hygien, främst dammigt hö (61 procent). 17 procent svarade att de hade foder som var mögligt. Vanliga kommentarer var att hästarna hade diarré, luftvägsproblem och även matvägran.

Forskningen söker samband

Katrin Lindroth undersöker i sitt doktorandprojekt om det finns eventuella samband mellan lös träck (inklusive fri fekal vätska (FFV)) och hästarnas utfodring och skötsel. FFV innebär att hästarna avger träck i två faser. Först kommer den fasta fasen då hästen avger ”vanlig träck” det vill säga fasta träckbollar. Den andra fasen är en vätskeliknande fas som avges innan, under eller efter träckbollarna. Varför det inträffar vet forskarna ännu inte svaret på.

I en enkätstudie har Katrin Lindroth följt 545 hästar i Sverige och Norge. Samtliga hästar har haft problem med lös träck (inklusive FFV) under minst ett års tid. Ägarna fick svara på 53 frågor, bland annat om hur hästarna utfodrades, hur de var inhysta och vad de användes till. Detta för att få en bild om vilken typ av hästar det är som får lös träck i samband med utfodring.

Majoriteten utfodrades med inplastat vallfoder, några fick en kombination mellan inplastat vallfoder och hö, medan resterande utfodrades med hö. Hästarna rapporterades ha en medelålder på 12 år och flertalet var valacker som användes för hobbyridning. Hos majoriteten av hästarna upplevde ägarna att mängden lös träck minskade vid byte från inplastat vallfoder till hö, men även vid byte till inplastat vallfoder till bete.

Högre frekvens av kolik

En intressant iakttagelse var att vissa hästar hade lös träck vid byte från ett hösilage till ett annat, vilket indikerar att det kanske inte är enbart utfodring av hösilage som orsakar lös träck? Till exempel rapporterades det att cirka en fjärdedel av hästarna i studien har tidigare haft kolik, vilket är dubbelt så många jämfört med tidigare studier inom andra hästpopulationer.
Andra intressanta resultat är att FFV-hästarna har visat sig ha mer vätska och sand i sin träck än hästarna i kontrollgruppen.

För att kunna titta närmare på eventuella samband mellan FFV och hästarnas utfodring, skötsel och hälsa pågår just nu en fall- kontrollstudie, med 100 hästar (50 fall och 50 kontrollhästar) för att kunna jämföra och se om det finns några skillnader mellan hästar med och utan fri fekal vätska.

Varje hästägare har fått samla in prov på träck samt prov på det vallfoder som användes. Ägarna även fört dagbok över träckens utseende samt vilken kroppstemperatur hästen hade, för att kunna utesluta sjukdom. Det som kommer undersökas är bland annat foderstatens sammansättning, fodrets hygieniska kvalité och vilka mikroorganismer (bakterier, svampar etc.) som finns i hästens träck (som en indikation på grovtarmens funktion). Resultat från denna studie kommer presenteras nästa år.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige. Faktgranskad av Katrin Lindroth, doktorand på institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

2019-04-14

forskning-frifekalvätska-häst-SLU-Katrin-Lindroth

Katrin Lindroth, doktorande på SLU, studerar varför vissa hästar får fri fekal vätska vid avföring. I studierna ingår flera tusen träckprov från hästar i hela landet. Foto: Carin Wrange