Torkans effekter på hästutfodring 2018

Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste på många år. Detta orsakade lägre betestillväxt och minskad grovfoderskörd. Forskaren Sara Ringmark har tagit reda på hur hästägarna klarade situationen.

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning riktad till hästägare i syfte att undersöka hur betes- och grovfoderbristen påverkade hästhållningen i hela landet. Sara Ringmark efterlyste också tips på alternativa utfodringsstrategier vid grovfoderbrist.

Nu finns rapporten Hästutfodring efter torkan 2018 – en enkätundersökning om torkans påverkan på hästhållningen att läsa.

beteshage-torka-hästbete

Sommaren 2018 var en tuff tid för både hästar och hästägare. Hur torkans effekter förändrade utfodringen har Sara Ringmark vid SLU undersökt i en enkät. Foto: Carin Wrange

Enkäten besvarades av 805 hästägare och hästföretagare. Frågorna i enkäten valdes ut för att ge en överblick över hur vallfoderbristen slagit mot olika delar av landet och mot olika typer av hästhållare.

Drygt hälften av de svarande förändrade sin strategi för grovfoderförsörjning efter torkan. Den vanligaste förändringen var att man bytt till en annan grovfoderleverantör inom samma län som man själv bodde i. Cirka 100 st svarande uppgav att de importerat vallfoder.
Merparten av de svarande, ca 80 procent ansåg att de hade tillgång till önskad vallfodermängd under vintersäsongen som följde efter torkan. Detta tyder på att många i slutändan hittade lösningar på vallfoderbristen även om det till en början under sommaren såg svårt ut.

I enkäten såg Sara Ringmark att grovfoderanvändningen minskade efter den ovanligt torra sommaren. Även om minskningen i genomsnitt var liten är det ändå en varningssignal då minskad
grovfoderandel riskerar att påverka hästhälsan negativt, skriver hon i rapporten.

Du hittar länk till hela rapporten Hästutfodring efter torkan 2018.

Källa: Sara Ringmark, SLU