Stiftelsen hästforskning öppnar två utlysningar av forskningsmedel

Den 1 april öppnar två utlysningar av forskningsmedel hos Stiftelsen Hästforskning.

forskningsmedel

Öppen utlysning

Årets öppna utlysning är på totalt 12 miljoner svenska kronor, varav uppskattningsvis 2,5 MSEK till nya projekt och 9,5 MSEK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. Utlysningen omfattar även 10 miljoner norska kronor, varav uppskattningsvis 3 MNOK till nya projekt och 7 NOK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen.

Utlysningen sker i två steg, steg 1 görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar/personer behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1, utifrån de tre R:en (Reduce, Refine, Replace).

För vidare instruktioner se stiftelsens handbok. Ansökningar som inte följer handbokens instruktioner kommer automatiskt att avslås.

Länk till den öppna utlysningen

Riktad utlysning

Stiftelsen Hästforskning i samarbete med Svensk Travsport utlyser medel till forskning och utveckling inom ämnesområden som på ett förebyggande sätt främjar en förbättrad hälsa, välfärd samt hållbarhet hos travhästar. Utlysningen är riktad och gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för travsporten, men även annan hästhållning kan vara av relevans.

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en ökad kunskap som främjar hästarnas hälsa, välfärd och hållbarhet. Projektet skall även bidra till en ökad kunskap om hur skador förebyggs och risker minimeras för kroniska skador. Projekten skall bidra till ökad kunskap om optimal hästhållning, träning och tävling av travhästar, metoder för identifiering av olika typer av skador, ohälsa och positiva välfärdsindikatorer i tidigt skede eller utveckling av förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering av vanligt förekommande sjukdomar.

Projektansökningarna sker som en fullskalig ansökan på engelska i ett steg och skall ha högsta vetenskapliga kvalité. En ansökan per huvudsökande och utlysning tillämpas, där huvudsökande skall vara disputerad eller motsvarande och kopplad till en forskningsmiljö. Utöver de specifika riktlinjerna för denna utlysning skall instruktionerna i stiftelsens handbok följas om inte annat omnämnts i utlysningstexten, för att kunna beviljas medel. Notera att ansökningar som ej följer riktlinjerna i handboken/utlysningstexten automatiskt avslås.

Länk till den riktade utlysningen

Källa: Stiftelsen Hästforskning