Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till två nya projekt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till två nya norska forskningsprojekt. Ett av projekten är inom området hästassisterad terapi – under forskningsprogrammet för samhällsvetenskap och humaniora, samt ett projekt inom bevarandevärda nationella norska hästraser – under forskningsprogrammet för veterinärmedicin, husdjursvetenskap ock teknikvetenskap.

Häst i solnedgång

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till två nya norska forskningsprojekt.

Projektet inom hästassisterad terapi handlar om att undersöka hur hästassisterad terapi kan bidra som komplement till terapibehandling av personer med känslomässigt instabil personlighet med t.ex. uppvisande av självskadebeteenden, självmordstendenser, eller drogproblematik. Denna patientgrupp kräver ofta stora insatser över tid med varierande framgång, därför finns det ett stort behov av nya angreppssätt för att ge stöd i terapin för dessa patienter. Projektet är interdisciplinärt och kommer att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för utvärderingen av hästassisterad terapi som komplement under dialektisk beteendeterapi av dessa patienter.

Inom området bevarandevärda nationella norska hästraser har ett projekt beviljats med syfte att bidra till hållbara populationer av de nationella hästraserna Döle, Fjordhäst och Nordlandshäst/Lyngshäst som idag har en liten populationsstorlek med ett relativt lågt antal betäckningar per år. Projektet syftar till att öka kunskapen kring ökad reproduktionshälsa med speciellt fokus på epidemiologi, hantering av inavel, samt identifiering av recessiva letalanlag som kan ha negativ påverkan på embryoöverlevnad. Målet är avelsrekommendationer för respektive ras för en ökad fertilitet för mer genetiskt hållbara populationer.

–  Beredningsgrupperna har i denna riktade utlysning för hästforskning i Norge valt ut två beviljade projekt som båda hanterar viktiga aspekter inom respektive utlyst område. Projekten förväntas ha stor påverkan och relevans för hästen, hästnäringen samt för hästens roll i relation till människan inom respektive område, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

 

NYA PROJEKT
  • FeNomen: Fertility in national Norwegian horse breeds (Ingrid H. Holmøy, Norwegian University of Life Sciences, Veterinary Faculty)
  • Implementation of horse-assisted interventions in Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet)

Källa: Stiftelsen Hästforskning 2021-04-14