Särskilda regler för naturbetesmark

Har du dina hästar på naturbetesmarker under sommaren? För den typen av betesmark finns särskilda regler, i synnerhet om du också söker miljöstöd via Jordbruksverket.

naturbetesmark-hast-bete-fotocarinwrange

På naturbetesmarker får ingen stödfodring ges under betesperioden. Foto: Carin Wrange

Hästar kan beta på såväl insådd åkermark som naturliga betesmarker under betesperioden. Det senare alternativet är artrika betesmarker som inte är plöjbara och som inte har utsatts för produktionshöjande åtgärder under modern tid.

För att den typen av marker ska kunna hållas öppna av betande djur finns sedan ett antal år ett stöd att söka via Jordbruksverket. Markägare kan få ersättning om de sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker. Men stödet är också reglerat i ett antal krav. Bland annat är det inte tillåtet att stödutfodra med till exempel hö eller hösilage om betesmängden inte räcker till.

Läs mer om att hålla hästar på naturbetesmarker på HästSverige.

Källa: Jordbruksverket

På HästSverige hittar du även:

Bete, betesvård och ogräs

Planera betet

Hästen på betet året runt