Resistensgen hittad hos tarmbakterier

Genen mcr-9 har för första gången påvisats i tarmbakterier från svenska hästar. Dessa gener kan göra bakterier resistenta mot antibiotikan kolistin, men inga av de undersökta bakterierna var resistenta.

Fynden har gjorts av medarbetare vid SVA och har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Global Antimicrobial Resistance.

äldre-häst-betar-i-hage-cgw

Genen mcr-9 har för första gången påvisats i tarmbakterier från svenska hästar. Det har upptäckts av medarbetare vid SVA. Foto: Carin Wrange

Genen mcr-9 beskrevs inom vetenskapen första gången i maj 2019. Nu har den även hittats hos djur i Sverige. Fynden i Sverige gjordes i en mindre studie där man undersökt arvsmassan hos bakterier som samlats in under 2016 – 2018. Totalt hittades mcr-9 hos fyra olika bakteriearter från 29 svenska hästar.

Ingen resistens mot kolistin

Bakterier som bär på mcr-9 kan bli resistenta mot kolistin, ett antibiotikum som ibland används för att behandla vissa svåra infektioner hos människor. Genen kan föras över mellan olika bakteriearter och därför finns det en risk att den sprids.

– Fynden av mcr-9 är inte ett problem för djurhälsan eftersom hästar inte behandlas med den antibiotikan, och bakterierna var ju inte heller resistenta mot kolistin. Däremot var bakterierna, som genen hittades hos, genomgående resistenta mot flera andra typer av antibiotika. Det innebär att det finns få behandlingsalternativ för hästar med svårare infektioner som är orsakade av dessa bakterier, säger Karl Pedersen, veterinär och chef för Sektionen för antibiotika vid SVA.

Viktigt att förbättra vårdhygienen

Analysen av de undersökta bakteriernas arvsmassa talar för en spridning av multiresistens inom delar av hästpopulationen.

– För att minska spridningen av multiresistenta bakterier är det viktigt att förbättra vårdhygienen i djurens hälso- och sjukvård, liksom generellt förbättrad hygien och smittskydd i miljöer där man håller djur, säger Karl Pedersen.

Källa: SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)