Ökad välfärd vid bättre hältdiagnostik

Hur upptäcker man en låggradig hälta hos hästar? Och på vilket ben är hästen egentligen halt? Det har veterinär Emma Persson Sjödin studerat i en doktorsavhandling inom veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Fyra olika studier ryms inom hennes avhandling Evaluation of vertical movement asymmetries in riding horses – relevance to equine orthopaedics. Ett stort antal hästar har studerats, både i Sverige och i andra länder.

emma-persson-sjödin-veterinär-slu-fotocarinwrange

Emma Persson Sjödin har i en avhandling vid SLU studerat låggradiga hältor hos häst. Foto: Carin Wrange

Ortopediska skador är mycket vanliga inom hästsporten och innebär ett stort djurvälfärdsproblem. Hälta är det vanligaste symptomet på ortopedisk smärta och om den upptäcks tidigt och skadan kan diagnosticeras korrekt, ökar chanserna att behandling och rehabilitering ska lyckas och hästen bli frisk.

För att avgöra om hästen är halt, och var hältan kommer ifrån, behöver man studera hästens rörelser. I många fall görs det enbart genom att veterinären tittar hur hästen travar på ett hårt och jämnt underlag. Det har dock visat sig att den subjektiva bedömningen är mycket svår och osäker, framför allt vid låggradiga hältor.

Huvudets och korsets rörelser ger besked

Genom biomekanisk forskning vet forskarna att asymmetrier i huvudets och korsets vertikala rörelser är bra mått på en fram- respektive bakbenshälta. Med denna kunskap har moderna objektiva metoder utvecklats som enkelt kan mäta och dokumentera asymmetrin i hästens rörelser.

– Syftet med denna avhandling var att öka kunskapen om hur man ska tolka asymmetrier i hästens rörelsemönster i olika situationer, säger Emma Persson Sjödin.

rörelseanalys-häst-forskning-marie-rhodin

Hästens rörelser mättes med det objektiva systemet Lameness Locator. Foto: Johan Bergström

Tidigare forskning har visat att över 70 procent av hästar i träning, som anses friska av sin ryttare, har rörelseasymmetrier. Asymmetrierna var ofta lika stora som de var hos hästar som undersöktes på klinik för lindriga hältor.

Kan asymmetrin orsakas av smärta?

För att undersöka om asymmetrin orsakades av smärta behandlades en grupp hästar med antiinflammatorisk medicin. Effekten mättes före och efter med det objektiva systemet Lameness Locator. Då medicinen inte gav någon tydlig effekt väckte det tankar om att asymmetrier kan vara en naturlig biologisk variation, men det kan heller inte uteslutas att många av hästarna har en smärtproblematik som inte svarar på den behandling som testades. Det kan till exempel röra sig om en kronisk eller neuropatisk smärta.

Vid utredning av hältor förekommer ofta att hästarna rids. Emma Persson Sjödin studerade hur ryttaren påverkar hästens rörelsemönster, bland annat vid lättridning i trav. Lättridning kan redan på rakt spår ge en asymmetri som liknar en lindrig bakbenshälta men som byter ben när ryttaren byter sittben i sadeln. Det visade sig att just lättridning kan dölja eller förstärka hältan hos en redan asymmetrisk häst.

– För såväl tränare som ryttare är det viktigt att ta till sig den här kunskapen och ge akt på förändringar i hästens sätt att röra sig vid ridning, om det till exempel är stor skillnad mellan sittbenen eller de olika varven på en volt, säger hon. Kunskapen är även viktig för veterinärer så att en häst inte misstas för att vara halt bara för att ryttaren rider lätt.

Bakbenshälta svår att upptäcka

Vid en hältutredning kan en bakbenshälta vara svår att upptäcka. Hästar kan även nicka med huvudet för att avlasta det onda bakbenet så att de ser ut att vara halta på samma sidas framben, vilket kan förvilla veterinären.

-Det finns stor risk att man misstar denna huvudnickning för att vara en riktig frambenshälta och att man börjar utreda fel ben, vilket fördröjer eller förhindrar att hästen får en korrekt diagnos, menar Emma Persson Sjödin.

I de två sista studierna undersöktes därför om man kan använda mankens rörelse för att skilja en äkta frambenshälta från en falsk huvudnickning. Hypotesen visade sig stämma helt. Genom att mäta mankens rörelser var det möjligt att hos de flesta hästar se om hältan kommer från  ett bak- eller framben.

Studierna har finansierats av Stiftelsen Hästforskning och Formas.

Veterinär Emma Persson Sjödin försvarar sin doktorsavhandling Evaluation of vertical movement asymmetries in riding horses – relevance to equine orthopaedics  fredag 25 september 2020 kl 13.15  i lokal Audhumbla, VHC, Campus Ultuna, SLU i Uppsala.
Disputationen kan följas på videolänk via SLU. Länken går att nå från kl. 12.00 fredag 25 september.

För mer information:

Emma Persson Sjödin
Emma.persson.sjodin@slu.se
018-671821

Källa: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)