Forskning: många hovslagare lämnar yrket i förtid

Hovslagare har ett tungt och fysiskt belastande yrke som även kan vara farligt. Riskfaktorerna i hovslagarnas arbetsmiljö är många och flertalet som utbildar sig stannar endast en kort period som yrkesverksamma, ofta på grund av besvärlig arbetssituation.

Forskarna vid SLU i Alnarp, har närmare undersökt hovslagarnas arbetsmiljö och ger förslag på förebyggande åtgärder.

Borttagning av sko

Arbetet som hovslagare är ofta tungt och riskfyllt. Foto: Carin Wrange

Behovet av hovslagare i landet är stort och det är allmänt känt att denna yrkesgrupp är särskilt utsatt för arbetsskador. Även om hovslagaryrket enligt tradition har varit ett yrke som mest lockat män, söker sig i dag fler kvinnor till utbildningen, en grupp som är särskilt utsatt för belastningsskador.

– Det var Svenska Hovslagarföreningen som lyfte frågan för att uppmärksamma medlemmarnas arbetsmiljö. Många medlemmar hade uttalat brister i sin arbetsmiljö och många hade blivit skadade. Eftersom det var 25 år sedan som det gjordes en undersökning av hovslagarnas arbetsmiljö, efterfrågades nu en ny undersökning.

Detta berättar Stefan Pinzke från SLU Alnarp, som tillsammans med forskarkollegan Lotta Löfqvist har undersökt hovslagarnas arbetsmiljö och besvär så att förebyggande åtgärder kan göras. Studien, som finansierades av Stiftelsen Hästforskning, har kartlagt hovslagarnas syn på sin arbetsmiljö och lyfter fram ett antal arbetsmiljöförbättrande åtgärder samt råd och rekommendationer. 260 hovslagare, varav nästan en tredjedel kvinnor, svarade på en postenkät och en fältstudie genomfördes på fyra arbetsplatser.

Slipning av hästsko

Vid så kallade heta arbeten är det viktigt med skydd, såsom glasögon och hörselskydd. Foto: Carin Wrange

Stora risker för olycksfall och belastningsskador

Resultaten visar att hovslagarna trivs med sitt arbete och även att de är väl medvetna om relaterade arbetsrisker. Nästan samtliga hovslagare, 99 procent, upplever att det finns risk för arbetsskador, framförallt hästrelaterade skador, men även stick och skärsår och hörselskador. Att riskerna för olycksfall och belastningsskador är så pass höga förvånade forskarna.

– Jag tyckte att de skadades väldigt ofta, säger Stefan Pinzke. Nästan 70 procent hade råkat ut för ett olycksfall de senaste 12 månaderna. En av fem hade skadat sig så pass allvarligt så att de inte kunnat arbeta. Det som också förvånade mig var att över 90 procent av hovslagarna har haft smärta eller fysiska besvär under det senaste året och mer än hälften, 64 procent, har till och med haft besvär senaste veckan.

– Dessa siffror är extremt höga. 38 procent har inte kunnat utföra sitt arbete på grund av fysiska besvär. Ändå använder inte alla skyddsglasögon eller hörselskydd. Nästan en tredjedel använder inte de skydd som behövs. Ur ett säkerhetsperspektiv borde denna siffra ligga lägre.

Knipsa nitar

Det finns många risker inom hovslagaryrket. Foto: Carin Wrange

Ouppfostrade hästar

Nära hälften av alla hovslagare som deltog i enkäten bedömer att arbetsmiljön i allmänhet inte är bra med dåliga klimatförhållanden (kyla, värme, drag, fukt), dålig belysning och svåra arbetsställningar.

– Hästägarna tar inte alltid hänsyn till hovslagarnas arbetsmiljö. Hästägarna är arbetsgivare och utifrån den rollen är de skyldiga att se till att arbetsmiljön är god för de som jobbar där. En ökad förståelse och medvetenhet är rättmätigt efterfrågad. Även länsstyrelsen borde ta mera hänsyn till utformningen av hovslagarens arbetsplats när de ska godkänna stall.

Hovslagarna upplever dessutom stress i sitt arbete, kvinnor i något större omfattning än män. Det är framför allt uppbundenhet och krav på tillgänglighet som stressar. Men även tidsbrist och hästägarna. Ett ofta förekommande problem för hovslagarna är att hantera ouppfostrade hästar. Hovslagarna menade att många hästägare har dålig utbildning på häst vilket ger ouppfostrade hästar som är svårare att hantera när de ska skos

Behövs förebyggande åtgärder

Forskarna varnar för att utan arbetsmiljöförbättrande åtgärder för såväl manliga som kvinnliga hovslagare, finns det risk att många lämnar yrket i förtid på grund av den belastande arbetsmiljön. De påpekar även vikten att ur ett jämställdshetsperspektiv även betrakta kvinnors fysiska förutsättningar i det arbetsmiljöförbättrande arbetet. Forskarna rekommenderar starkt att säkerhetsåtgärder tas för att undvika skador som att till exempel använda hörselskydd eller skyddsglasögon, justera arbetshöjden på städet och använda hjälpmedel vid skoning.

Studien vittnar om att arbetsriskerna för hovslagare är stora och att både hästägarna och hovslagarna kan arbeta förebyggande så att skaderisken minskas.

Text: Stiftelsen Hästforskning 2017-08-16
Läsa mer?