Kolvsjuka i vall kan bilda toxiner

I år finns många beskrivningar av kolvsjuka i vall, främst i timotej, men även andra gräsarter kan vara drabbade. Kolvsjuka orsakas av endofytsvamp (Neotyphodium/Epichloë).

Endofytsvampar växer inne i plantan och följer vanligen med gräsplantans frö till nästa generation, men vissa av endofytsvamparna kan också spridas till andra plantor via sporer. Svampen ger infekterade plantor fördelar jämfört med icke-infekterade plantor, som till exempel bättre torktålighet, bättre resistens mot skadegörare etc.

kolvsjukahundäxing-vall-hästfoder

Kolvsjuka på hundäxing. Notera det gulvita ”höljet” runt stjälk och blad, vilket kan kännas ”gummiaktigt” . Foto: © Cecilia Müller

En del av dessa svampar kan också bilda toxiner som loliner, peramin, ergotalkaloider och lolitremer. Flera av dessa har kända toxiska effekter på hästar och andra djur. Det är till exempel  känt från bland annat USA att rörsvingel som är endofytinfekterad kan ge stora reproduktionsproblem hos ston.

Kolvsjuka på timotej, ängssvingel och hundäxing kan innebära att olika toxiner bildas, med i dagsläget oklar toxisk inverkan på häst. I dagsläget är det inte känt om eller vilka samband som finns mellan synlig förekomst av kolvsjuka och innehåll av toxiner i fodret. För andra svampar i vallfoder (till exempel synligt mögel i hö eller inplastat vallfoder) har sådana samband inte kunnat påvisas.

Det finns många frågetecken kring kolvsjuka och hur en riskvärdering av infekterad vall skall göras. För stunden är det generella rådet att iaktta försiktighet vid utfodring av vallfoder där kolvsjuka konstaterats, och att inte använda sådant foder till avelsston eller hästar som av någon anledning är nedsatta i sitt allmäntillstånd.

Under hösten 2019 kommer en kunskapssammanställning om kolvsjuka att göras av Jordbruksverket. Ytterligare information om riskvärdering av kolvsjuka kan då framkomma.

För mer information:
Om endofytsvampars betydelse för hästhälsa.

Om mögelsvampar som utgör risker

För frågor/rådgivning om växtskydd i vall, kontakta Jordbruksverkets Växtskyddscentraler:

Text: Cecilia Müller, docent i fodervetenskap inriktning häst, universitetslektor i hästens utfodring och skötsel vid SLU, Uppsala