Häst i trafik - en kampanj för ökad trygghet

En häst kan aldrig bli hundraprocentigt trafiksäker, men med rätt förberedelser kan många incidenter förebyggas. Det är budskapet bakom kampanjen som syftar till en ökad trygghet för hästekipage i trafiken.
häst-i-trafik-för-ökad-trygghet-och-säkerhet-med-reflexer

Foto: Richard Lundgren

Känner du dig trygg med häst i trafik?

En nyligen genomförd enkätundersökning från Agria visar att nästan hälften av hästägarna känner sig osäkra när de rör sig på större, trafikerade vägar tillsammans med sina hästar. Mot bakgrund av detta går Agria och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) samman för att öka medvetenheten om säker trafikmiljö för hästekipage och andra trafikanter.

Kampanjen fokuserar både på hur ryttare och kuskar kan känna sig tryggare i trafiken genom att ge praktiska råd om förberedelser inför turen – och på att öka kunskapen och respekten hos bilförare och andra trafikanter. En målsättning är att hästekipage framöver ska räknas in i samhällets nollvision gällande olyckor i trafiken.

Checklista: För dig som ska ge dig ut i trafiken

Kampanjen startar i mitten på oktober 2023 och bygger delvis på en norsk forskningsstudie som belyser behovet av bättre reglering, men också utbildning för hästekipage i trafiken.

checklista-uteritt-med-häst-i-trafiken-mörker-och-reflexer

Kort checklista inför uteritt i trafiken! För mer detaljerade tips och information, klicka här. Källa: HNS och Agria

Mer om den norska forskningsstudien "Hest i trafikk"

Hästekipage ställs inför andra utmaningar i trafiken som kräver ökad medvetenhet och hänsyn från andra trafikanter. Ett tvåårigt forskningsprojekt vid Nord universitet, finansierat av Stiftelsen Hästforskning, har ägnat sig åt att utforska detta samspel och redovisar resultaten i forskningsrapporten ”Hest i traffik”.

Studiens övergripande mål är att förbättra trafiksäkerheten för hästekipage och samtidigt identifiera de utmaningar dessa ekipage står inför i trafikmiljön. Forskningen, som omfattade intervjuer, enkätundersökningar, dokumentstudier och provkörningar, framhåller att många hästekipage känner sig osäkra på vägarna och står inför en bristande respekt och förståelse från andra trafikanter. Detta skapar inte bara en känsla av oro utan ger upphov till farliga situationer på vägarna.

Resultatet: Negativ attityd och bristande kunskaper

Resultaten tyder på att negativa attityder mot hästekipage är vanliga bland andra trafikanter, vilket yttrar sig i bristande respekt och till och med aggressivt beteende. En betydande andel hästekipage, inklusive barn, navigerar ensamma i trafiken med bara sin häst som sällskap. För att öka säkerheten föreslås åldersgränser och utbildningskrav.

Bristen på medvetenhet hos andra trafikanter om hästens reaktioner är en central faktor som påverkar hästekipagens säkerhet. Därför understryker studien behovet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för hästekipage och föreslår konkreta förändringar i lagstiftningen, ökad medvetenhet bland andra trafikanter och inkludering av hästekipage i samhällets nollvision för trafiksäkerhet. Studien rekommenderar specifika åtgärder, till exempel gång- och cykelvägar legaliseras för hästekipage. Rekommendationerna syftar till att skapa ett tryggare trafikmiljö för hästekipage och andra trafikanter.

⇨ Vill du läsa mer om studien och dess resultat? Klicka här!