Gratis miljörådgivning via Greppa Näringen

Greppa Näringen lanserar nu en miljörådgivning riktad till hästgårdar. Den syftar till att öka kunskapen i branschen om hästars påverkan på miljön och vilka åtgärder man som hästföretagare kan göra för att minska förluster av näringsämnen, främst fosfor.

Rådgivningen, som är kostnadsfri,  riktar sig till gårdar med fler än 15 hästar. Rådgivningen sker på frivillig basis och utförs av rådgivare inom Greppa Näringen. Målet är att göra hästhållarna medvetna om hur deras verksamhet påverkar miljön, identifiera vad som görs bra, vad som kan göras bättre samt ge förslag på åtgärder.

– Vi tror att hästägarna är angelägna om att dra sitt strå till stacken i miljöfrågan. Det har nyligen kommit flera rapporter om hästars miljöpåverkan och hästnäringen efterfrågar rådgivning och stöd för att utföra miljöåtgärder. Det är därför vi har skräddarsytt en rådgivning för hästverksamheter, säger Pernilla Kvarmo, ansvarig på Greppa Näringen för den nya rådgivningen.

skyddszon-skydd-mot-lackage-fotocarinwrange

En skyddszon mellan hästhage och diken är en av många åtgärder för att minska läckage av näringsämnen. Foto: Carin Wrange

Ambitionen är att rådgivningen ska kunna erbjudas i stora delar av landet redan under hösten, men i vissa län kan den dröja till nästa år. Det är länsstyrelserna som upphandlar rådgivningen och prioriterar vem som kan få den. Gården ska ha minst 15 hästar och hästhållaren ska kunna besluta över de dagliga rutinerna, åtgärder utomhus och i stallet samt eventuella investeringar.

Rådgivningen sker på gården och rådgivaren går tillsammans med hästhållaren igenom verksamhetens miljöpåverkan utomhus och i stallet. Man ser över de dagliga rutinerna och resonerar runt möjliga åtgärder som till exempel hur hagarna kan bli lättare att sköta med flyttbara in- och utsläpp, eller hur dränering och hårdgjorda ytor runt utfodringsplatser kan minska risken för jorderosion och näringsförluster. Ett annat råd kan vara att anlägga en fosfordamm.

Den nya rådgivningen är ett startbesök och om det finns behov kan gården få fler rådgivningar i Greppa Näringens regi. Rådgivaren och hästhållaren lägger tillsammans upp en plan för kommande rådgivningar.

Kontaktpersoner Greppa Näringen:
Pernilla Kvarmo, ansvarig hästrådgivningen
036 – 15 85 11
pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se
Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen
036 – 15 84 06
stina.olofsson@jordbruksverket.se
Karin Hugosson, kommunikationsansvarig Greppa Näringen
073 360 3307
karin.hugosson@lrf.se

Fakta om Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning för lantbrukare och hästhållare i syfte att förbättra gårdens ekonomi och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Mer än 60 000 gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan starten år 2001. Läs mer på greppa.nu

Källa: Greppa Näringen