Första stipendiet ur Stefan Johansons minnesfond utdelat

Det blev Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall Kungsgården, som tog emot det första priset i Stefan Johansons minnesfond. Stipendiet på 100 000 kronor ska användas för att vidareutveckla kunskapsbiblioteket.

 

SJminnesfond2_fotoAnneAdreIsakson900x600

Det första stipendiet ur Stefans Johansons minnesfond går till Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall Kungsgården. Foto: Anne Adre-Isaksson

– Urvalsprocessen var spännande och det fanns flera värdiga vinnare. Jag tycker att vi har hittat en första vinnare som verkligen ligger i linje med fonden grundtanke. Det första pristagarna uppfyller på alla sätt stipendiets idé och den utvecklingskraft för hästnäringen som Stefan Johanson personifierade så väl, sa Anders Källström, ordförande för den jury som utsett stipendiaten.

Juryn valde kunskapsbiblioteket för deras långsiktiga, ambitiösa och strukturerade arbete med att utveckla ett nationellt centrum för hästunderstödda insatser.

– De arbetar med en stark tro på hästens förmåga att bidra till livskvalitet, som fysisk och psykisk hälsa för människor. Stall Kungsgårdens kunskapsbibliotek samlar och tillgängliggör historisk och aktuell kunskap på området HUI – ett viktigt led i att utveckla området som helhet samt stärka kännedomen om hästen som en resurs i det svenska samhället och i Stefan Johansons anda, sa Anders Källström

Gunilla Silfverberg, senior professor i vårdetik och ansvarig för biblioteket på Stall Kungsgården, tog emot priset på 100 000 kronor.

– Det är mycket ärofullt att få det här priset till Stall Kungsgårdens bibliotek, som alltid har förknippats med bildning, lärdom och vetande. Vi ska i Stefan Johansons anda bygga upp ett bokbestånd och erbjuda en forskningsmiljö som utvecklar förståelsen för hästens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, sa hon.

Tanken är också att kunna ordna seminarier och konferenser genom att vara en öppen och inkluderande miljö.

– Kunskapsbiblioteket är en ovärderlig del i att bygga upp Stall Kungsgården till ett nationellt kunskapscentrum för hästunderstödda insatser. Vi skulle kunna vidga ambitionen och bli ett nordiskt centrum för hästunderstödda insatser. Jag tror att om en inte alltför avlägsen framtid kan vi hålla en stor nordisk konferens för både praktiker och forskare på Stall Kungsgården, förklarade Gunilla Silfverberg.

Pia Tillberg, som är legitimerad fysioterapeut och verksamhetsledare på Stall Kungsgården framhöll vilka fantastiskt fina möjligheter priset innebär för dem.

– Vi kan utveckla biblioteket till en viktig källa till kunskap för oss alla som jobbar med hästunderstödda insatser. Både i form av samlad kunskap om samspelet mellan häst och människa ur ett hälsoperspektiv, men också som en mötesplats, sa hon.

Text och foto: Anne Adre-Isaksson

FAKTA STALL KUNGSGÅRDEN

Stall Kungsgården finns i Drottningholm, strax utanför Stockholm, och är ett centrum för hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet med fokus på lust, glädje och jämlik samvaro. De vill också främja kunskapsutvecklingen och tillgängligheten till hästunderstödda insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg i landet genom samverkan och kunskapsspridning. Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Hippocampus.

FAKTA STEFAN JOHANSONS MINNESFOND

Stefan Johansons Minnesfond instiftades av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tillsammans med Stiftelsen Hästforskning och familjen i samband med Stefans hastiga bortgång 2018. Intressenter runt om i hästsverige bidrog till minnesfonden tillsammans med andra som Stefan hade arbets- och vänskapsrelationer med.

Stefan Johanson var vd för HNS under åren 2007-2018. I samband med hans bortgång 2018, för att hedra Stefans arbete och minne instiftade HNS och Stiftelsen Hästforskning tillsammans med familjen Stefan Johansons Minnesfond.

Stefan Johanson avled hastigt och oväntat på nyårsafton 2018. Vid tidpunkten för sin bortgång var Stefan vd i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), styrelseordförande för Wången AB, Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Travrondens moderbolag TR Media samt vice ordförande i styrelserna för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB. I sin dagliga gärning som vd för hästnäringens paraplyorganisation HNS hade Stefan en stor spelplan.

Starkt förankrad i uppdraget att främja hästens plats i samhället byggde han ett stort förtroende inte bara bland många företrädare för hästorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd men också hos såväl myndigheter som politiker runt hela landet. HNS tog 2009 initiativet till ett europeiskt hästnätverk (European Horse Network). Stefan ledde som dess förste ordförande under sex år detta till en väletablerad verksamhet som vunnit stor respekt i såväl EUs Brysselinstitutioner som i flera av Europas tunga hästländer.

Mitt i denna imponerade gärning lämnade Stefan ett stort tomrum efter sig i hästsverige. För att hedra hans minne och gärning tog HNS och SHF i samråd med familjen initiativet till en minnesfond. Intressenter runt om i hästsverige, men även andra som Stefan hade arbets- och vänskapsrelationer med bidrog. Fonden, som förvaltas av SHF, omfattar idag ca 600.000 kr.

Utmärkelserna via fonden ska riktas mot insatser inom hästsektorn som på ett extraordinärt vis, i Stefans anda, skapat utveckling och samverkan som inneburit gott för häst och människa. Framförallt ska innovativa insatser som stärkt hästen och hästens roll i samhället uppmärksammas.

NOMINERING OCH BESLUT

Urvalsprocessen hanteras av en nomineringskommitté utsedd av HNS styrelse. Uppdraget är att årligen ta fram 3-5 förslag på nomineringar till priset. Beslut om pristagare fattas därefter av en jury bestående av representant från Stefans familj, HNS ordförande samt två vice ordförande och ordförande i SHF.

Juryn som har utsett 2021 års vinnare:

Anders Källström, ordförande HNS
Lotta Folkesson, vice ordförande HNS
Ulf Brömster, vice ordförande HNS
Pekka Olson,  ordförande Stiftelsen Hästforskning t.o.m. våren 2021
Eva Wigholm, Stefans sambo

Till nyheten på HNS webb

Webbsidan för Stefan Johansons minnefond