Forskning: Tarmsjukdomen IBD hos häst

Hästar som regelbundet drabbas av kolik och diarré samt har svårt att hålla hullet kan vara drabbade av IBD. Ny forskning vid SLU visar att ett överdrivet immunförsvar kan vara en av orsakerna till sjukdomen.

Kronisk idiopatisk inflammatorisk tarmsjukdom, även kallad inflammatory bowel disease (IBD) är en relativt ovanlig, men allvarlig sjukdom som drabbar vuxna hästar oavsett kön och ras. Symtomen är framförallt avmagring, diarré och/eller kolik. Mer ovanliga symtom är dermatit (hudinflammation), anemi (blodbrist) och subkutana ödem (vätskeansamling under huden).

Vanligast är att sjukdomen går i skov följt av perioder utan kliniska symtom. IBD är en uteslutningsdiagnos där en klinisk misstanke och en bedömning via patologi av en förändrad tarm ligger till grund för den slutgiltiga diagnosen.

Mer lindring än bot

Sjukdomen saknar kända utlösande faktorer, men ett överreaktivt immunförsvar misstänks vara en orsak till sjukdomsutvecklingen. Tidigare studier visar att vissa geografiska områden (miljöpåverkan) samt eventuellt vissa raser (genetisk påverkan) är överrepresenterade för sjukdomen.

Eftersom man i dagsläget vet för lite om vad som orsakar sjukdomen, så finns heller inga rekommendationer om hur man kan förebygga den. Om en häst fått diagnosen IBD så kan det vara bra att notera om ett visst foder eller stress gör att hästen försämras då det troligen finns faktorer som förvärrar sjukdomen. Att undvika dessa faktorer kan eventuellt minska risken för att få nya skov av inflammation, men gör tyvärr inte hästen frisk.

Prognosen för drabbade hästar har tidigare bedömts vara dålig, men under senare år har möjligheten att lindra/bota förbättrats med hjälp av långtidsbehandlingar med glukokortikoider samt kirurgi i utvalda fall.

Tyvärr finns alltid risk för återfall samt komplikationer från operation och biverkningar från medicinering. Flertalet av de hästar som opereras och/eller behandlas medicinskt kan dock leva med sjukdomen och hålla den ”under kontroll”.

– Syftet med min avhandling är att förbättra kunskapen om immunologisk reaktivitet i tarmen hos såväl friska hästar som hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Teorin har varit att ett felaktigt reglerat immunförsvar ligger till grund för den kroniska tarminflammationen, säger veterinär Karin Olofsson, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU, som lett projektet.

IMG_0479

Det är svårt att förebygga tarmsjukdom men det finns skäl att ge akt på om hästen reagerar negativt på någon typ av foder. Foto: Xulio Gonzalez

T-celler har troligen viktig påverkan

I den friska tarmen hos häst återfinns normalt immunceller av varierande typ, såsom dendritceller, makrofager, lymfocyter och plasmaceller. Immunförsvaret har många sätt att känna igen ett kroppsfrämmande ämne. För att upprätthålla en balans där födoämnen och normalfloran inte initierar ett immunsvar finns nedreglerande mekanismer, så kallade regulatoriska celler.

När ett för immunförsvaret okänt ämne når tarmen startar en inflammation med rekrytering av olika typer av vita blodkroppar som alla har betydelse för immunförsvaret. Det är granulocyter (neutrofiler, eosinofiler), fagocyter (makrofager) och lymfocyter (T-celler, B-celler).

T-cellerna tros ha en viktig påverkan på sjukdomsbilden. T-cellerna ökade hos de sjuka hästarna. Inga skillnader för de regulatoriska cellerna sågs mellan sjuka och friska hästar, utan den individuella skillnaden var stor. Troligen beror det på att materialet kommer från kliniska fall, där hästarna befinner sig i olika stadier av sjukdomen.

Slutsatsen från studien: Förhöjd överkänslighet

Sammantaget kan resultaten i avhandlingen påvisa att det är en fördröjd överkänslighetsreaktion som driver den kroniska inflammationen hos de drabbade hästarna. För att få mer kunskap om orsakerna till IBD behövs ytterligare forskning göras och de metoder som har utarbetas av forskargruppen är mycket användbara för fortsatta studier.

Läsa mer?