Forskning: Läckage av fosfor från hästhagar och gödsel

Hästhagar kan läcka mer fosfor än åkermark. Det visar en ny avhandling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som har kvantifierat hur mycket fosfor som Sveriges cirka 34 000 hektar hästhagar läcker. Men att lägga ut ett skikt av träflis visade sig vara en metod av flera att minska läckaget.

I sju vanliga hästhagar visade det sig att det tillfördes 60 kg fosfor per hektar jämfört med 22 kg per hektar som är tillåtet att tillföra på åkermark från stallgödsel. Den huvudsakliga förklaringen till den stora fosfortillförseln är många hästar per ytenhet i paddockarna. Anrikningen i jorden beror av många års tillförsel med foder och gödsel utan att motsvarande mängder förs bort med någon skörd.

Masud Parvage bedömer i sin avhandling att av de cirka 300 000 hektaren mark som används för hästar är cirka 34 000 hektar hagar och där är i sin tur cirka 2 700 hektar utfodrings- och gödselytor som är högriskområden.

Stor tillförsel av fosfor måste inte innebära stort läckage. Men i detta fall bekräftade experiment i labb med regnsimulering av jordkolonner från hagar också högre läckage från ytor i hagarna där hästarna gödslade än från andra ytor. Fosforläckaget uppgick till i medeltal 1,1 kg per hektar vilket författaren jämför med läckaget av fosfor från åkermark som anges vara i intervallet 0,2 till 0,9 kg fosfor per hektar.

Sju hästhagar i Uppsalatrakten ingick i studien. Hagarna var olika gamla, det var olika lerhalt i jorden och hästtätheten varierade också. Jordprovtagning visade att det fanns mycket fosfor i jorden där utfodring skedde och där hästarnas gödsel ansamlades.

hästar-i-hästhage

Många hästhagar som regelbundet används läcker fosfor i större utsträckning än åkermark. Foto: Carin Wrange

Träflis kan minska läckage

Vad kan göras för att minska risken för fosforläckage från hästhagar? Masud Parvage provade om det gick att täcka jorden med vetehalm, torv och träflis för att binda fosfor.

På jord från hagarna lades ett skikt av dessa tre material ut och ovanpå det färsk hästgödsel. Sedan vattnades för att efterlikna regn.

Det visade sig att både halm och torv ökade läckaget av fosfor något till författarens förvåning. Träflis minskade däremot fosforläckaget betydligt. Att använda det just på ytor där hästarna utfodras och där gödsel ansamlas är ett konkret råd som framkommer i doktorsavhandlingen.

Läsa mer?