Forskning: Inflammation i hästens kropp upptäcks genom snabbtest

När en häst infekterats någonstans i sin kropp, av exempelvis en bakterie eller ett virus eller kanske just genomgått en operation, sätter hästens immunförsvar igång en inflammation. Då ökar ett ämne i kroppen – som kan mätas genom hästens blod.

Bakgrund: Så fungerar inflammation i hästkroppen

När en häst infekterats någonstans i sin kropp av exempelvis en bakterie eller ett virus sätts hästens immunförsvar igång och en så kallad  inflammationsprocess börjar. Detta leder till att hästen får feber och svullnad, rodnad och en värmeökning i området som blivit skadat.

Inflammationsprocessen är till för att snabbt ta hand om och oskadliggöra bakterien eller viruset men också till för att återställa den skadade vävnaden så att den återgår till sitt normala tillstånd.

Levern producerar mätbart ämne – redan i akut fas

I ett tidigt, det vill säga, i ett akut skede av inflammationen – redan efter någon timme – börjar levern bilda speciella substanser som transporteras ut till blodet. Av den anledningen brukar dessa substanser kallas akuta fas-proteiner.

Dessa substanser hjälper till i den inflammatoriska processen. Hästen bildar flera olika akuta fas-proteiner. Det som bildas i högst mängd är ett protein som heter serum amyloid A och som förkortas SAA.

Man har funnit att halten av SAA i blodet kan öka upp till 200 gånger när en inflammationsprocess börjar ske i en häst. Genom att undersöka om SAA ökat kraftigt i blodet kan man alltså avgöra om hästen har en inflammation i kroppen eller ej.

”Snabbtest” mål för projektet

Detta forskningsprojekt har haft som mål att skapa ett test med vilket man snabbt, ute i fält och utan någon laborativ skicklighet skulle kunna avgöra om hästens blod innehåller hög halt av SAA eller ej, det vill säga om hästen har en inflammation eller ej.

Två enkla test har utvecklats för detta ändamål och har prövats av olika personer som dagligen arbetar med hästar. I båda testen nyttjades så kallade SAA-antikroppar, det vill säga ämnen som mycket specifikt kan hitta och binda till just SAA bland alla andra komponenter i blodet. Dessa båda, det vill säga SAA och dess antikropp, bildar då komplex.

Mängden komplex kan sedan mätas och ger då svar på hur mycket SAA det finns i hästens blod. På några minuter skall dessa test således kunna visa hur hästen mår och om den exempelvis kan tränas eller ej.

inflammation-upptacks

Bär hästen på en inflammation eller kan den fortsätta träna och tävla? Foto: Lars Jakobsson, Kanal 75

Halter av antikroppar mäts

I det ena testet placerar man först en liten droppe av en speciell lösning på en liten platta. Till denna droppe sätter man sedan en droppe hästblod. Därefter doppar man ner ena änden av en liten papperssticka i droppen. Blodplasman med eventuellt SAA sugs upp i stickan. Finns det i blodet så stora mängder SAA att man tydligt kan avgöra att en inflammation föreligger, kommer stor del av stickan att få en viss färg. Finns det inga ökade mängder av SAA i blodet, förblir nästan hela stickan ofärgad.

I det andra testet låter man istället en liten droppe blod sugas upp av ett litet rör som sedan placeras i en enkel mätutrustning. Inne i denna möter SAA sin antikropp och de bildar ett komplex. Efter några minuter kan man avläsa exakt hur mycket komplex som bildats och därmed också hur mycket SAA som finns i blodet.

Båda testen ger svar på om SAA finns i förhöjda halter eller ej. Det senare testet ger dock en mera noggrann bild av SAA-nivån och därmed även graden av inflammation hos hästen. Men, i gengäld kräver det en något mera avancerad mätutrustning.

Ansvarig författare: Stiftelsen Hästforskning, 2011-04-08.

Läsa mer?