Forskning: Herpesvirus vanligt hos travhäst

Herpesvirus är vanligare än man tidigare trott hos hästar, och det är inte alltid de ger symptom. Däremot kan antikroppar efter viruset stanna kvar i kroppen en längre period – och ge utslag när prover tas.

Det  är två intressanta resultat i en avhandling om luftvägsvirus hos travhästar av veterinär Helena Back, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Ökad kunskap om luftvägsvirus hos travhästar i träning är viktig både för hästarnas hälsa och prestation, säger Helena Back.

Hälta och luftvägsinfektioner – bovar i dramat

Infektioner i luftvägarna, eller hälta, är vanliga orsaker till att hästar underpresterar på tävling. När ett virus orsakar tydliga sjukdomssymptom hindrar de en häst från att träna eller starta på tävling, men man vet också att virus kan infektera en häst utan att ge tydliga symptom. Hur sådana virusinfektioner påverkar hästarnas hälsa och prestation har nu alltså studerats av Helena Back.

Höga antikroppsnivåer utan prestationssänkning

Under ett års tid studerades bland annat prestation, hälsa och förekomst av olika luftvägsvirus hos 63 svenska travhästar som var i träning hos fyra professionella tränare. Sammanlagt togs 663 blod- och nässvabbprover från dessa hästar.

Fokus låg främst på en viss typ av herpesvirus som tidigare undersökts mycket sparsamt, samt hästens förkylningsvirus (rhinitvirus).

Majoriteten av hästarna hade under långa perioder stabilt höga antikroppsnivåer mot rhinitvirus i sina blodprover, utan att visa symptom på sjukdom eller nedsatt prestation.

travhäst-utbildning-wången-häst-cgw

En stor grupp tävlande travhästar studerades under en längre tid. Foto: Carin Wrange

Detta (att många hästar under långa perioder hade stabilt höga nivåer av antikroppar från rhinitvirus, utan att visa symptom på sjukdom eller nedsatt prestation) tyder på att rhinitvirus är vanligt hos tävlande travhästar, men att antikroppsnivåer som möjligen skyddar mot sjukdom troligen kvarstår under längre tid.

– Vi kan därmed slå hål på myten om att ett enda blodprov med en hög antikroppsnivå av rhinitvirus betyder att hästen har en pågående infektion. En tydlig nivåskillnad i två blodprover med 2-3 veckors mellanrum behövs innan man kan fundera på att skylla en dålig prestation på rhinitvirus, säger Helena Back.

Herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2 och EHV-5) har tidigare hittats hos hästar men man har inte vetat hur vanliga dessa virus är. Dessutom har förekomsten av dessa virus kopplats till både friska och sjuka hästar.

Bland proverna från näshålan hos de undersökta travhästarna visade sig närmare tre fjärdedelar innehålla typ 5 och omkring en tredjedel innehålla typ 2. Mängden virus som utsöndrades vid de olika provtagningstillfällena varierade kraftigt, men varken mängden eller påvisande av de två virusen kunde relateras till nedsatt prestation eller kliniska sjukdomssymptom hos någon av hästarna.

Herpesvirus kan påverka på olika sätt

– Detta är oerhört viktig information, eftersom det visar att enbart förekomst av herpesvirus typ 2 eller 5 inte är tillräckligt för att kopplas samman med sjukdom eller nedsatt prestation, säger Helena Back.

Herpesvirus typ 5 har också i sällsynta fall kopplats till en mycket allvarlig lungsjukdom hos häst. För att ta reda på varför detta virus kan finnas hos både sjuka och friska hästar undersöktes viruset på gennivå. Med hjälp av ny avancerad teknik kunde olika varianter av herpesvirus typ 5 identifieras vilket inte har beskrivits tidigare.

Läsa mer?