Forskning: Gener kopplade till kallblodssyndrom

Kallblodssyndrom eller dynamisk larynx-kollaps är en störning i de övre luftvägarna hos hästar och vanligast förkommande hos kallblodstravaren. Defekten gör att de övre luftvägarna täpps till och kan i värsta fall leda till kollaps vid ansträngning.

Då diagnosen ställs för häst efter häst, och är mycket resurskrävande finns stort intresse av att arbeta fram laborativa metoder för att komplettera undersökningen.

Något som nu blir verklighet.

Jan-Olov kör kallblod

Kallblodstravare i träning. Foto: Carin Wrange

Forskare vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersök arvsmassan hos drabbade och friska kallblodstravare.

Målet har varit att hitta specifika gener kopplade till sjukdomen.

Resultatet?

En region på hästens kromosom 7 visade skillnader mellan friska och sjuka hästar. Regionen innehöll tio genetiska markörer som kunde kopplas till sjukdomen. Regionen innehåller flera gener som sedan tidigare förknippats med andningsdefekter hos möss, och muskelsvaghet eller störningar i svalget hos människa.

Studien har därmed ringat in flera intressanta kandidatgener och visar att det finns potential för utvecklande av genetiska tester mot kallblodssyndrom.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Källa: SLU, 2021-01-21.

Läsa mer?