Forskning: Fungerar antibiotikabehandling av kronisk uveit hos svenska hästar?

Kronisk eller återkommande uveit är en relativt vanlig och mycket allvarlig ögonsjukdom hos häst som kan leda till blindhet. Nu har en ny behandling tagits fram, som forskare vid Sveriges landbruksuniversitet har utvärderat på drabbade, svenska hästar. 

Bakgrund – ögonsjukdomen uveit & vanligaste behandlingen

Uveit innebär en inflammation i delar av hästens öga, mer specifikt i ”druvhinnan”.  De vanligaste orsakerna till akut uveit hos häst är skada (t.ex. slag) mot ögat, eller att det uppstår som en konsekvens av ett hornhinnesår. Sjukdomen är i många fall mycket smärtsamt.

Vid akut uveit brukar inflammationen oftast läka ut, förutsatt att hästen får rätt behandling. Uveit förekommer dock även i kroniska och återkommande varianter, då försämras hästens öga succesivt, och så även synen. där en successiv destruktion av ögat och tilltagande synnedsättning sker.

Sjukdomen behandlas ofta med antiinflammatoriska läkemedel vilket vid långtidsbehandling ger hög risk för biverkningar. På senare år har en alternativ behandling med injektion av antibiotikan gentamicin i ögats glaskropp tagits fram. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu utvärderat behandlingen under svenska förhållanden.

häst-forskning-ögonsjukdom-uveit-blind-antibiotika

Ögonsjukdomen uveit förekommer både i akut och kronisk form hos hästar. Foto: Siri Morén

Så går den nya behandlingen till

Behandlingsformen med antibiotikat gentamicin innebär att man på en stående häst som fått lugnande medicin och lokalbedövning injicerar en mycket låg dos av gentamicin i ögats bakre del, glaskroppen, för att omprogrammera eller avdöda de immunförsvarsceller som driver en inflammation i ögat.

Resultatet:

Studien visar att låg dos gentamicin i glaskroppen i hästens drabbade öga är en behandlingsform som i vissa fall kan ge positiva resultat med minskad inflammation vid kronisk eller återkommande uveit hos häst. Av de behandlade hästarna i studien visade 41 % minskad inflammation i ögat trots i övrigt avslutad eller kraftigt minskad antiinflammatorisk behandling.

Däremot har svenska hästar (med främst främre uveit) i den här studien fått ett generellt sämre behandlingsresultat än vad som setts i tidigare studier. En möjlig orsak till skillnaden är att svenska hästar har en större andel främre uveiter än hästar i andra länder, och en betydligt lägre frekvens av uveiter där  bakterien Leptospira är involverad.

Möjliga biverkningar?

Potentiella biverkningar i samband med gentamicininjektion i ögat har upptäckts, där skador på näthinnan, total gråstarr, nedsatt syn eller total blindhet är några av de mer allvarliga.

I studien kunde ett samband mellan injektionen och synnedsättning ses i mer än 20 % av ögonen, vilket är en högre andel än i tidigare studier. Det är dock viktigt att komma ihåg att även en uveit (inflammation) som inte behandlas eller är under kontroll kan ge samma typer av synnedsättande problem.

Behandling med gentamicininjektion bör sammanfattningsvis endast genomföras efter noggrann utvärdering och med stor eftertanke.

Läsa mer?