Forskning: Extra salt viktigt för hästar som tränar

En häst som rids eller körs i hårt tempo eller över långa distanser kan förlora upp till 15 liter vätska per timme. Eftersom hästens svett innehåller mycket salt behöver det ersättas för att inte prestationsförmågan ska försämras.

De flesta hästar har tillgång till en saltsten i boxen. Men det är inte tillräckligt för att ge hårt tränande hästar dagligt behov av salt. De behöver extra giva i sitt foder eller vatten, tillsammans med vissa elektrolyter, för att ersätta förlusten vid hård träning.

Det visar ny forskning vid SLU som undersökt hur hästens hälsa och prestationsförmåga påverkas hos hästar i träning som svettas.

Det är främst natrium och klorid (= salt) som försvinner via svettning. Något som normalt redan finns i begränsade mängder i hästens foder.

Brist på natrium ger abnormt ökad frisättning av hormonet aldosteron från binjurarna. Förutom att detta hormon får kroppen att spara på natrium och minska utsöndringen i urin och träck har det visat sig ha skadliga effekter på hjärtat hos mindre djur och människa.

– Men hos häst har det har hittills varit okänt vad som ligger bakom de förändringar i EKG och i blodets röda cellvolym vilket kunnat observeras hos hästar med försämrad prestationsförmåga, säger Anna Jansson och Clarence Kvart.

Hästens svett innehåller också en del magnesium och det är inte alla svenska foderstater som motsvarar den förlusten om inte magnesiumtillskott ges. Magnesiumbrist hos föl kan leda till att blodkärl ”förkalkas” men det är tänkbart att brist på magnesium även kan ha ett samband med kollaps och plötsliga dödsfall hos hästar i träning.

Vad händer vid brist på natrium och magnesium?

Det är mot den bakgrunden som SLU-forskarna valde att undersöka om brist på natrium och magnesium kan ligga bakom förändringar i hästens hjärt-kärlsystem som kan vara bidragande till prestationsnedsättning och dödsfall.

Studierna gjordes på sju travhästar i hård träning, med bland annat två snabbjobb i veckan. Hästarna erbjöds två olika foderstater, med eller utan salt, i vardera fem veckor. Ganska snart kunde forskarna konstatera att de hästar som tränades utan extra salt i fodret fick en markant ökad aldosteronfrisättning. Det var särskilt tydligt sent på kvällen.

– Ett enkelt sätt att mäta om en häst har underskott av natrium görs via ett träckprov som lämnas för analys av fodermineraler, säger Anna Jansson.

De hästar som inte erbjöds extra salt drack dessutom sämre efter arbete och hade också en något högre andel röda blodkroppar i blodet vilket tyder på att blodkropparna kan ha svällt och/eller att plasmavolymen minskat vilket troligen leder till begränsad prestationsförmåga.

Det var dock ingen skillnad mellan de två gruppernas EKG och blodtryck. En häst som fungerat väl i träning under många år fick en markant ökning av det hjärtspecifika proteinet Troponin I (används som markör för hjärtmuskelskada) och korsförlamning efter fyra veckor på foderstaten utan salttillskott.

Men, det verkade ta längre tid för hästarna att återhämta plasmavolymerna efter arbete om de inte fick salt.

–Studien visar att man inte kan utesluta att natriumbrist kan vara negativt för blodcirkulationen och skadligt för hjärtmuskulaturen i ett långsiktigt perspektiv. Vi tror även att brist på natrium kan vara en av flera orsaker till att hästar drabbas av korsförlamning vilket också stöds av fortsatta studier av elektrolytbalans på hästar med korsförlamning. Detta är mycket intressant då saltbrist är lätt att diagnosticera via träckprov och extra tillskott av salt enkelt att tillföra och frekvensen korsförlamning därigenom skulle kunna reduceras, säger Anna Jansson och Clarence Kvart.

wången 098

Extra salt – men också vissa elektrolyter – behövs för hästar som tränar hårt och svettas. Foto: Carin Wrange

Lär hästen gilla salt

För en hårt arbetande häst krävs en saltgiva på 50-60 gram per dag de dagar de tränas hårt men upp till det dubbla kan vara aktuellt sommartid. Övriga dagar är underhållsbehovet 25 gram för en häst på 500 kilo. Det är dock inte helt lätt att få alla hästar att äta eller dricka salt. En gradvis tillvänjning behövs och man bör använda ett löst finsalt utan tillsats av jod. Grövre salt brukar många hästar klara av att sortera bort i krubban.

Om hästen erbjuds salt i sin vattenhink är det viktigt att samtidigt ha en hink med vatten utan salt för att hästen inte helt ska avstå från drickandet. Lämplig mängd salt i vatten är 9 gram salt per liter.

I sin forskning studerade Anna Jansson och Clarence Kvart även behovet av magnesium till häst. Underutfodring av magnesium misstänks medföra att blodkärlens elasticitet minskar. På sikt innebär det en risk för kärlsystemet och kanske även ökar risken för rupturer av stora kärl och plötslig död.
I sin studie kunde Jansson och Kvart observera förändringar i hästarnas cirkulation under och efter en period med magnesiumbrist men det är fortfarande oklart hur allvarliga och bestående dessa förändringar är.

Läsa mer?