Forskning: Blir hästen lös i magen av ensilage?

Allt fler hästar äter idag inplastat grovfoder, det vill säga ensilage eller hösilage. Den stora frågan hos många hästägare är: Blir hästen lös i magen av hösilage?

Hur det inplastade fodret påverkar hästen finns det många åsikter om bland hästägare. Exempelvis om hästen blir lös i magen när den äter det blötare ensilaget jämfört med ett torrare hösilage.

För att undersöka hur olika fodertyper påverkar hästens grovtarm har ett forskningsprojekt genomförts vid SLU. Hö, hösilage och ensilage producerades från samma gräsvall, och utfodrades till fyra försökshästar enligt ett schema som innebar att alla hästar utfodrades med alla fodertyperna i olika perioder – medan prover under hela perioden kunde samlas in och analyseras.

Bakgrund – varför hösilage istället för hö?

Hö är känsligt för fuktig luft, eftersom fuktigt hö lätt börjar mögla. Mögelsvampar i sin tur bildar både sporer, vilka medverkar till att hästar utvecklar den obotliga sjukdomen ”kvickdrag”, och gifter, som kan ge allvarliga hälsostörningar hos hästar.

Ensilage och hösilage konserveras och lagras på ett annat sätt än hö som möjliggör att mögeltillväxt i fodret kraftigt kan minskas.

Eftersom konserveringsmetoderna skiljer sig åt har de också olika inverkan på den kemiska sammansättningen i fodret. Ensilage har ett lägre pH-värde än hösilage och hö, på grund av den mjölksyra som bildas av socker och mjölksyrabakterier under ensileringsprocessen.

Hösilage är ett mellanting av hö och ensilage, och konserveras främst genom att det lagras lufttätt då torrsubstanshalten (ts) generellt sett är för hög för att mjölksyrabakterierna skall kunna bilda mjölksyra. Hö konserveras genom torkning och är ett vallfoder som innehåller mest socker. Hur dessa skillnader mellan fodertyperna påverkar hästens grovtarm har inte studerats tidigare. Förrän nu.

Provtagning direkt ur tarmen

De fyra hästarna, som var utrustade med en fistel i tjocktarmen (likt en återförslutbar ”öppning/lucka” som gör det möjligt att ta prov på tarminnehållet) utfodrades med alla fodertyperna i olika perioder.

Häst med höggradig fri fekal vätska

En del hästar kan bli riktigt lösa i magen i perioder. Vanligt är att skylla på hösilaget – men är det verkligen orsaken? Det undersöker forskarna i den här studien. Foto: Deirdre Ross

Provtagning gjordes när hästarna utfodrats med samma foder under 21 dagar, därefter byttes foder och en ny 21-dagsperiod började. Alla prover som togs från hästarna (såväl träck som tarminnehåll) analyserades. Forskarna tittade på kemisk och mikrobiologisk sammansättning, samt mätning av pH-värden.

Inga mätbara skillnader

Oavsett vilket foder hästarna fick gick det inte att mäta några skillnader i kemisk eller mikrobiologisk sammansättning i tarminnehåll eller träck. Att använda fistulerade hästar är dyrt och kan vara krångligt. Därför var det intressant att också undersöka hur väl proverna på träcken och proverna på tarminnehållet stämde överens.

Att ta träckprov är enkelt och kan göras från alla hästar. I regel görs det för att undersöka förekomst av parasiter hos häst. Men träckprov kan även vara till stor nytta vid utredningar av vissa sjukdomar i mag-tarmkanalen hos häst.

Sammanfattningsvis kan man från denna studie konstatera att utfodring med hö, hösilage eller ensilage, som kommer från samma vall och är väl producerat och lagrat, inte påverkar hästars grovtarmsjäsning på olika sätt.

Läsa mer?