Forskning: Behandling av sommareksem

Hästar drabbas ibland av sjukdomar som troligtvis beror på allergi, exempelvis sommareksem som förekommer under sommarhalvåret. Sjukdomen orsakar stort lidande för våra hästar. Vad kan vi göra för att hindra sjukdomen och om den trots allt uppstår, hur kan vi lindra den?

Tidigare studier ger flera goda råd

Många djurägare har idag tagit till sig de råd som tidigare forskning visat ger effekt. Däribland:

Insektstäcken och insektsrepellerande medel brukar användas samt att hästarna får stå inne under skymning och gryning, då knotten är som allra mest aktiva. Man bör även försöka undvika sanka marker och helst låta hästarna gå på öppna blåsiga marker under betesgången. Terräng som gynnar hästarna då knotten inte samlar sig lika väl.

För att lindra sjukdomen kan läkemedel innehållande kortison effektivt hindra inflammationen, men dessa har även icke önskade effekter vilket begränsar användning under längre tid.

Antihistaminer är en grupp läkemedel som motverkar histamins effekter. Dessa läkemedel används till människa fram för allt för att behandla allergier från övre luftvägar och ögats slemhinna, till exempel pollenallergier, men även för att lindra klåda. Det finns idag inga antihistaminer som är godkända, det vill säga utprovade, för användning till häst men de har används försöksvis för att behandla sommareksem med varierande resultat. Tidigare grundläggande studier av olika antihistaminer till häst har dock visat att substansen cetirizin är ett lämpligt antihistamin. Cetirizin tas upp från mag-tarmkanalen och kan således ges via inblandning i foder. Effekten av läkemedlet varade under tidigare studie i minst 11 timmar vilket gör att läkemedlet bör administreras två gånger dagligen för optimal effekt. Inga bieffekter noterades under dessa studier.

Ny studie – för än bättre behandlingar

Men – trots dessa insatser är behandlingen för de hästar som drabbas hårt av sommareksem sällan tillräcklig. Därför startade forskaren Carina Ingvast-Larsson vid SLU ytterligare en studie kring behandling av hästar med sommareksem.

islandshäst i flock fotocarinwrange

Hästar som får eksem under sommaren utsätts för stort lidande. Foto: Carin Wrange

För att delta i studien skulle hästarna ha varit drabbade av sommareksem under åtminstone de två föregående betessäsongerna och att eksemen skulle vara måttliga till kraftiga. Alla hästraser fick ingå men inga dräktiga djur. Dessutom skulle det finnas minst två eksemhästar på samma gård och båda skulle skötas lika.

Till slut kunde resultat från knappt 90 hästar av olika raser från Skåne i söder till Umeå i norr presenteras från studien. En majoritet av hästarna (66%) var islandshästar.

Lika rutiner för hästarna

För att kunna jämföra behandlingens utgång matchades hästarna på samma gård parvis (på några gårdar var det 3 hästar som jämfördes). De hästar som ingick i paret bedömdes av ägarna/skötarna att de hade ungefär samma svårighetsgrad av eksem med utgångspunkt från bedömning av besvär under tidigare betessäsonger.

Inom varje par måste hästarna behandlas identiskt,  det vill säga, om någon häst åtgärdas för sitt eksem med till exempel stallvistelse över natten, insektsrepellerande medel under dagen eller täcke så måste även den matchande hästen ha samma behandling.

Hästarna inom paret lottades till behandling med tabletter som innehöll antingen ett aktivt läkemedel eller helt utan substans (så kallad placebo, att jämföra med). Substansen som undersöktes heter cetirizin och används vid allergi hos människa. Varken den behandlande veterinären eller djurägaren/skötaren visste om hästen fått placebo (tabletter utan läkemedel) eller cetirizin.

Resultatet: Liten effekt av läkemedlet

Genom blodprov undersöktes att läkemedlet hade uppnått tillräckligt hög koncentration i plasman för att ge ett gott antihistaminskydd. Trots detta kunde ingen skillnad i eksemets svårighetsgrad påvisas mellan de hästar som fått cetirizin och de hästar som fått placebo.

En förklaring till att den förväntade effekten av cetirizin uteblev kan bero på att andra inflammationsframkallande ämnen som frisätts har större betydelse än histamin för att utveckla klådan. Klådan är det stora bekymret eftersom hästens intensiva kliande leder till svåra skador.

Undersökningen visade att gården har stor betydelse för eksemets svårighetsgrad. Det beror troligtvis på att förekomsten av knott varierar beroende på landskapstypen men även att hästarna sköttes olika på olika gårdar. Hästar som varit installade under natten och haft insektstäcke hade betydligt mindre besvär än hästar som gått ute utan något insektsskydd.

Skötsel viktigare än antihistamin

Hästar med insektstäcken och som stallades in under natten var därmed bättre skyddade från knotten och utvecklade endast ett lindrigt eksem. Antihistamin hade troligtvis en mindre betydelse för att hindra symtomens utveckling och kan inte rekommenderas vid val av behandling mot sommareksem.