Fall från häst vanligaste olyckan visar studie

Hästsport är en av de mest olycksdrabbade sporterna. Varje år är det cirka tre personer i Sverige som dör vid hästrelaterade olyckor. Dessutom är det i genomsnitt 1 756 personer som måste få vård på sjukhus på grund av skador vid ridning eller annan hantering av häst. En nationell miniskattning för de medicinska kostnaderna för dessa skador uppgår till 32 miljoner kronor per år.

Det konstaterar en forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg som i en studie sökt svar på hur dessa skador uppstår, vem som drabbas mest och hur man kan förebygga olyckor i samband med hästar.

figur av ryttare som ramlar av

Fall från häst är den dominerande olyckan inom hästsport.

Hittills har deras undersökning visat att flickor och unga kvinnor representerar cirka 90 procent av alla skadade. Det var vanligast att yngre ryttare, 10–14-åringar, skadas. Det fanns dock fler skadade män än kvinnor i de äldre åldersgrupperna, men det totala antalet var här litet. Även dödsolyckor drabbade fler kvinnor, två tredjedelar av alla dödliga hästolyckor. Män hade dock högre risk för en dödlig olycka. Äldre ryttare var oftare inblandade i dödsfall i samband med hästverksamhet.

Den vanligaste olyckan var att en ryttare föll från hästen. Detta hände i mer än hälften av det totala antalet olyckor. Andra vanliga händelser var att hästen sparkade eller trampade en person. Hälften av de hästrelaterade olyckorna inträffade på öppna fält och i skogen och ca 40 procent vid en ridskola.

Skador på huvudet förekom hos nästan en tredjedel av alla som besökte en akutmottagning. De vanligaste huvudskadorna var frakturer (40 procent) och neurologiskt trauma (30 procent). Vid dödliga skador var huvudet involverat i över 60 procent. Andra dödsfall berodde på skador på de inre organen och på nacken. Huvudskador orsakades oftast av ett fall från hästen, men det var lika sannolikt att en spark mot huvudet ledde till en huvudskada, som ett fall från hästryggen.

Hur vanligt det var att använda hjälm undersöktes i Skaraborgsområdet inom Västra Götaland. Hjälmar användes av 58 procent av alla skadade ryttare. 74 procent av de som skadades med hjärnskakning rapporterade att de använde en hjälm vid skadan.

Det är viktigt att förstå skademönstret så att lämpliga skyddsåtgärder kan utvecklas. Det finns mycket tydliga bevis för att skyddsåtgärder bör riktas mot yngre kvinnliga ryttare. Men äldre män måste också nås med förebyggande åtgärder eftersom de har störst risk att omkomma. Hjälmanvändning och personlig skyddsutrustning för ryttare vid hästrelaterade aktiviteter måste främjas så att spark mot huvudet kan förebyggas.

Genom lämplig utrustning, utbildning och upplysning kan antalet skadade vid hästaktiviteter minskas anser forskargruppen vid Chalmers.

Text: Forskargruppen Lauren Meredith, PhD, post doc, från Sydney, Australien, Robert Ekman, docent, Robert Thomson, biträdande professor, Karin Brolin, biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för mekanisk och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet.