Dammig stallmiljö kan ge hästar astma

Hästar som hålls på stall har i de flesta fall en betydligt dammigare miljö än hästar i grupphållning. Val av foder, strö och rutiner i skötseln, samt hur stallet ventileras, spelar därför en stor roll hur mycket damm hästar dagligen utsätts för.

Dammig stallmiljö kan ge hästar astma

Bättre diagnostik och mer individanpassad behandling vid astma hos häst, är ambitionen hos forskarna vid SLU och Uppsala universitet. Från vänster Kim Fegraeus (SLU) och Amanda Raine (UU) samt Miia Riihimäki (SLU). Foto: Carin Wrange

Genomtänkta skötselrutiner samt en väl fungerande ventilation i varje stall är därför viktigt för att kunna minska på mängden damm.

Inflammatoriska luftvägssjukdomar är vanligt hos hästar, särskilt hos de som står uppstallade. Hästar som får den typen av problem får sämre förmåga att prestera under arbete.

Hästar kan lida av allvarliga astmaliknande problem eller lindrigare grad av inflammation i luftvägarna, som alltså enbart visar sig genom sämre prestationsnedsättning. Astma hos häst utgör därmed ett stort problem för hästens välfärd. Luftvägssjukdomar är efter hältor den vanligaste orsaken till nedsatt prestation hos häst.

Behövs mer forskning om hästastma

Forskning kring hästars luftvägsproblem har pågått under många år men fortfarande finns flera frågeställningar att utforska, bland annat mekanismerna bakom de astmaliknande symptomen. Ekvin astma kan delas in i flera undergrupper som troligen skiljer sig åt immunologiskt och svarar på olika behandlingar.

Forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Uppsala universitet har nyligen i en studie undersökt lungorna hos hosthästar med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler. Forskningen är finansierad av Stiftelsen Hästforskning, Agrias forskningsfond samt Formas.

Forskarna känner till att immunceller i hästarnas lunga är involverade i sjukdomsförloppet. Med hjälp av lungsköljprov kan man få ett prov av de immunceller som befinner sig i lungan.

– Målet är att bättre förstå de inflammatoriska processerna i luftvägar och varför vissa hästar drabbas av astma. Vi vill hitta biomarkörer för mer precis diagnostik och i förlängningen kunna få fram mer individuella behandlingar, säger Miia Riihimäki forskare och lärare vid SLU.

Hon har tillsammans med forskarna Amanda Raine och Kim Fegraeus, på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, tagit ett antal lungsköljprover från olika hästar. Proverna har analyserats med så kallade single cell sekvenseringsteknik, vilket innebär att proverna analyseras på cellnivå. Genom att jämföra uttryck av olika gener kan forskarna kartlägga vilken typ av celler som finns i lungorna hos hästar, både hästar med astma och friska, och även jämföra genuttryck mellan sjuka och friska hästar.

Hästen modelldjur för astmastudier

Hästen är det enda djur, förutom människor och katter, samt marsvin, som spontant kan utveckla astma. Hos andra djur, till exempel möss, måste sjukdomen framkallas med starka allergener. Av den anledningen är hästen ett bra modelldjur för forskning om sjukdomen, säger Amanda Raine.

En viktig skillnad är att människor som tar astmamedicin får tävla inom olika idrotter medan hästar absolut inte får tävla med medicin i kroppen.

Forskarna påpekar att det är mycket fokus kring precisionsmedicin på humansidan. Förhoppningen är att även kunna erbjuda något liknande för hästarna i framtiden eftersom vissa individer inte svarar på kortisonbehandlingar. Nya studier kan förhoppningsvis ge besked om vilken terapi som passar olika individer.

– Om man har en tävlingshäst som har problem med ekvin astma bör den behandlas i god tid innan säsongen startar för att klara karenstiden, säger Miia Riihimäki.

Astma ger sämre prestation

Astma hos häst är en paraplydiagnos för icke-infektiösa inflammationer i de nedre luftvägarna. Hästar som kommer till klinik för undersökning kan ha mer eller mindre problem. Vissa hästar hostar i början av arbetspasset medan andra har andningssvårigheter och ökad slemproduktion i luftvägarna. Oavsett hur drabbad hästen är, leder astma ofta till nedsatt prestation.

Alla hästar riskerar att någon gång i livet drabbas av luftvägsproblem som astma. Det finns en viss ärftlighet, det vill säga att det finns i generna. Vid varje utbrott blir det ärrvävnad i lungorna som på sikt ger sämre förmåga till arbete. Om en häst har konstant dålig andningsfunktion bör den avlivas av djurskyddsskäl.

I studien har forskarna använt lungsköljprov från hästar med diagnosticerad astma samt även från friska hästar. Genom att studera variation i genuttryck på individuell cellnivå har de konstruerat cellkartor över sammansättningen av cellerna i luftvägarna på en mycket detaljerad nivå.

Ambitionen är att kunna ge en helt korrekt behandling för varje enskild häst som drabbats av astma och forskarna tycks vara på god väg.

– Vi har nyligen hittat en intressant biomarkör som är mer uttryckt i celler från hästar med astma jämfört med friska, i flera olika celltyper, säger Amanda Raine.

Genom ökad kunskap om sjukdomens orsak och fortskridande och hur behandlingssvar ser ut på enskilda cellnivåer hoppas forskarna kunna utveckla bättre diagnostik och mer individanpassade behandlingsstrategier samt förbyggande åtgärder.

– Vi kommer därför på kliniken vid SLU att göra en studie om olika behandlingar, säger Miia Riihimäki.

Forskningsprojekt: Karaktärisering av luftvägssjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler.

Finansiärer: Stiftelsen Hästforskning, Agrias forskningsfond och Formas

Text: Carin Wrange 

FAKTARUTA:

Hur kan varje hästägare förebygga astmaproblem hos häst på stall? Forskarna Miia Riihimäki, Amanda Raine och Kim Fegraeus ger handfasta råd:

För att minska på mängden damm bör varje stall ha bra rutiner:

  • Ge hästarna så mycket utevistelse som möjligt
  • Mockning av boxar bör ske när hästarna är ute
  • Sopa inte när hästarna är inne
  • Borsta inte dammiga eller leriga hästar inne i stallet
  • Ge grovfodret på golvet i boxen, undvik hönät
  • Ge hellre hösilage än hö
  • Använd strö som inte dammar, undvik dammig halm
  • Se till att stallets ventilation fungerar och att den är tillräckligt dimensionerad
  • Tänk på att mängden damm i ridhus eller på ridbanor kan påverka hästen negativt