Belönas för insatser inom forskningskommunikation

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation. Carin Wrange, skribent och etablering av webbplatsen HästSverige.se, prisas för sitt engagemang samt gedigna insatser.

beskuren bild pedro och kotten med Carin W.900x775

Carin Wrange med sina hästar. Foto: Ulf Gärdebo

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – delas ut varje år och delades ut första gången år 1985. Akademiens ledamöter och andra är berättigade att ge förslag på kandidater. Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.

Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.

– Jag är både stolt och omtumlad över att jag får denna prestigefyllda belöning från KSLA. För mig har det varit både en stor utmaning och en aldrig sinande kunskapskälla när jag har bevakat och skrivit om alla fantastiska forskningsprojekt som görs vid såväl SLU som andra universitet, säger Carin Wrange.

Nominering

2023

Redaktör Carin Wrange, Knivsta.
Hon har med stort engagemang samt gedigna och nyskapande insatser på ett förtroendeingivande sätt kommunicerat viktig forskningsinformation såväl inom de areella näringarna som till allmänheten.

Carin Wrange har under en lång yrkeskarriär och i flera typer av media, med stort engagemang informerat om forskning inom de areella näringarna och till allmänheten. Under sin tid som journalist vid SLU arbetade hon nära universitetets alla verksamheter och förmedlade aktuella forskningsresultat. Hennes kunnande och erfarenheter togs också tillvara då hon höll kurser för anställda och studenter om populärvetenskapligt skrivsätt och om hur man möter media.
Med början 2011 arbetade Carin Wrange under tio år med att utveckla och etablera webbplatsen HästSverige.se, ett samarbetsprojekt mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse, SLU och SVA. Kvalitetssäkrade kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet lyfts fram där och görs tillgängliga för aktiva inom hästbranschen. Wranges lyhördhet och omfattande kontaktnät inom både forskarsamhället och hästnäringen gjorde detta arbete framgångsrikt. Hon har också anpassat webbplatsen till dagens mobilanvändare och tillfört nya funktioner för att ytterligare stimulera kunskapsinhämtning.
Carin Wranges insatser inom forskningskommunikation är föredömliga och av bestående värde inom akademiens verksamhetsområden.

———————————

Carin arbetar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och hippologenheten för webbplatsen HästSverige.se.

– Det är en stor ära att få ta emot denna belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation och jag ser verkligen fram emot prisceremonin i januari 2023, säger Carin Wrange.

Tack för ditt fantastiska arbete & Stort grattis önskar vi alla från HästSverige!

Läs mer om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Källa: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)